Parlamentiniai klausimai
PDF 51kWORD 19k
2019 m. sausio 18 d.
O-000002/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000002/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Tema: Vaikų, kurių tėvai dirba Austrijoje, teisių pažeidimai

Praėjusiais metais Austrijos parlamentas priėmė norminį aktą, pagal kurį užsienio darbuotojams, kurių vaikai negyvena su jais Austrijoje, skiriamos vaiko priežiūros išmokos turi būti pakoreguotos pagal jų kilmės šalies nuostatas. Dėl šios priemonės nuo 2019 m. sausio 1 d. iš esmės sumažinamos išmokos, mokamos už vaikus, gyvenančius Rytų Europoje. Europos darbuotojams turi būti užtikrintos vienodos teisės ir Komisija privalo nebetoleruoti diskriminacinių veiksmų, kurie daro poveikį vienybės ir solidarumo Europos lygmeniu idėjai ir kurie galėtų Sąjungoje sustiprinti tikėjimą, kad yra pirmarūšių ir antrarūšių piliečių.

Marianne Thyssen, už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė, atsakydama į klausimą šia tema nurodė, kad „Europos Sąjungos reglamentuose dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo numatomos bendros taisyklės dėl išmokų šeimai mokėjimo darbuotojams, kurie dirba kitoje valstybėje narėje. Pagal šias taisykles judūs darbuotojai turi teisę gauti tokias pačias vaiko priežiūros išmokas kaip ir vietiniai darbuotojai, neatsižvelgiant į jų vaikų gyvenamąją vietą. Komisija išnagrinės priemones, kurių ėmėsi Austrija, atsižvelgdama į jų suderinamumą su ES teise, ar ir kada jos priimtos bei taikomos. Komisija primena, kad pagal Sutartį draudžiama bet kokios formos tiesioginė ar netiesioginė darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės.“ Atsižvelgiant į tai:

1. Ar Komisija žino apie Austrijos valdžios institucijų priimtą priemonę siekiant nuo 2019 m. sausio 1 d. sumažinti vaiko priežiūros išmokas ir gyventojų pajamų mokesčio lengvatas užsienio darbuotojams, kurie yra ES piliečiai ir kurių vaikai gyvena kitoje valstybėje narėje?

2. Kokia yra Komisijos nuomonė dėl naujojo Austrijos teisės akto dėl vaiko priežiūros išmokų indeksavimo suderinamumo su ES teise?

3. Kokių priemonių ketina imtis Komisija reaguodama į šių darbuotojų ir jų vaikų ES teisių pažeidimą?

4. Jei Komisija ketina imtis veiksmų, kaip ji jų imsis laiku, atsižvelgiant į tai, kad dėl Austrijos priemonių šiuo metu daug šeimų patiria finansinių sunkumų?

Pateikta: 18.1.2019

Perduota: 22.1.2019

Atsakyti iki: 29.1.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. sausio 22 d.Teisinis pranešimas