Deputātu jautājumi
PDF 59kWORD 19k
2019. gada 18. janvāris
O-000002/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000002/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Temats: To bērnu tiesību pārkāpumi, kuru vecāki strādā Austrijā

Pagājušajā gadā Austrijas Parlaments pieņēma normatīvu aktu, saskaņā ar kuru bērnu aprūpes pabalstus ārvalstu darba ņēmējiem, kuru bērni nedzīvo kopā ar viņiem Austrijā, jākoriģē atbilstoši viņu izcelsmes valsts noteikumiem. Tas no 2019. gada 1. janvāra ievērojami samazinās pabalstus, ko maksā par bērniem, kuri dzīvo Austrumeiropā. Eiropas darba ņēmējiem ir jābūt vienlīdzīgām tiesībām, un Komisija vairs nedrīkst pieļaut diskriminējošas darbības, kas negatīvi ietekmē ideju par vienotību un solidaritāti Eiropas līmenī un kas varētu nostiprināt pieņēmumu, ka Savienībā ir pirmās un otrās šķiras pilsoņi.

Atbildot uz jautājumu par šo tematu, Eiropas Komisijas nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianne Thyssen norādīja, ka: “Eiropas Savienības noteikumi par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu paredz kopīgus noteikumus ģimenes pabalstu izmaksai darba ņēmējiem, kas ir nodarbināti citā dalībvalstī. Saskaņā ar šiem noteikumiem mobilajiem darba ņēmējiem ir tiesības saņemt tādas pašus pabalstus par bērniem kā vietējiem darba ņēmējiem neatkarīgi no viņu bērnu dzīvesvietas. Komisija pārbaudīs Austrijas veiktos pasākumus attiecībā uz to atbilstību ES tiesību aktiem neatkarīgi no tā, vai un kad tie ir pieņemti un piemēroti. Komisija atgādina, ka Līgums aizliedz jebkāda veida tiešu vai netiešu diskrimināciju pret darba ņēmējiem pilsonības dēļ.” Ņemot vērā iepriekš minēto:

1. Vai Komisija ir informēta par Austrijas iestāžu pieņemto pasākumu no 2019. gada 1. janvāra samazināt bērnu aprūpes pabalstus un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus ārvalstu darba ņēmējiem, kuri ir ES pilsoņi un kuru bērni dzīvo citā dalībvalstī?

2. Kāds ir Komisijas viedoklis par to, vai jaunie Austrijas tiesību akti par bērnu aprūpes pabalstu indeksāciju ir saderīgi ar ES tiesību aktiem?

3. Kādus pasākumus Komisija plāno veikt, reaģējot uz šo darba ņēmēju un viņu bērnu ES tiesību pārkāpumu?

4. Ja Komisija plāno veikt pasākumus, kā tā savlaicīgi rīkosies, ņemot vērā to, ka Austrijas rīcības dēļ daudzas ģimenes patlaban saskaras ar finansiālām grūtībām?

Iesniegšanas datums: 18.1.2019

Nosūtīts: 22.1.2019

Termiņš atbildei: 29.1.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. janvārisJuridisks paziņojums