Parlamentné otázky
PDF 52kWORD 19k
18. januára 2019
O-000002/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000002/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Vec: Porušenia práv detí, ktorých rodičia pracujú v Rakúsku

Rakúsky parlament minulý rok prijal normatívny akt, podľa ktorého je potrebné upraviť príspevky na starostlivosť o deti pre zahraničných pracovníkov, ktorých deti s nimi nebývajú v Rakúsku, tak, aby boli v súlade s ustanoveniami krajiny ich pôvodu. Toto opatrenie by viedlo k podstatnému zníženiu príspevkov vyplácaných na deti s bydliskom vo východnej Európe, a to od 1. januára 2019. Európski pracovníci musia mať rovnaké práva, Komisia nesmie ďalej tolerovať diskriminačné opatrenia, ktoré majú vplyv na myšlienku jednotnosti a solidarity na európskej úrovni a ktoré by mohli posilniť presvedčenie o tom, že v Únii v existujú občania prvej triedy a občania druhej triedy.

V odpovedi na otázku na túto tému európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, uviedla, že „V nariadeniach Európskej únie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia sa stanovujú spoločné pravidlá pre vyplácanie rodinných dávok pracovníkom, ktorí sú zamestnaní v inom členskom štáte. Podľa týchto pravidiel majú mobilní pracovníci nárok na rovnaké prídavky na deti ako miestni pracovníci, a to bez ohľadu na miesto pobytu ich detí. Komisia preskúma opatrenia, ktoré prijalo Rakúsko, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s právnymi predpismi EÚ, či a kedy boli prijaté a či a kedy sa uplatňujú. Komisia pripomína, že v zmluve sa zakazuje akákoľvek forma priamej alebo nepriamej diskriminácie pracovníkov na základe štátnej príslušnosti.“ Vzhľadom na uvedené skutočnosti:

1. Vie Komisia o opatreniach, ktoré rakúske orgány prijali s cieľom znížiť príspevky na starostlivosť o deti a daňové zvýhodnenia fyzických osôb pre zahraničných pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ a ktorých deti majú bydlisko v inom členskom štáte, a to od 1. januára 2019?

2. Aký je názor Komisie, pokiaľ ide o zlučiteľnosť nových rakúskych právnych predpisov týkajúcich sa indexácie dávok na starostlivosť o deti s právnymi predpismi EÚ?

3. Aké opatrenia plánuje Komisia prijať ako reakciu na porušovanie práv týchto pracovníkov v EÚ a práv ich detí?

4. Ak Komisia plánuje podniknúť kroky, ako bude postupovať včas, berúc do úvahy skutočnosť, že mnohé rodiny v súčasnosti čelia finančným ťažkostiam v dôsledku rakúskych opatrení?

Predložené: 18.1.2019

Postúpené: 22.1.2019

Termín na zodpovedanie: 29.1.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 22. januára 2019Právne oznámenie