Парламентарни въпроси
PDF 46kWORD 20k
29 януари 2019 г.
O-000005/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000005/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Biljana Borzan

от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете


  Относно: Правата на жените в държавите от Западните Балкани

Държавите от Западните Балкани  (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, бивша югославска република Македония (БЮРM), Черна гора и Сърбия) се намират на различни етапи от процеса на присъединяване като държави — членки на ЕС; Въпреки че законодателството е налице във всички горепосочени държави, неговото прилагане е ограничено и в много случаи не е подкрепено от адекватни ресурси. Проблемът с насилието срещу жени е широко разпространен, с малък брой приюти, липса на безплатна правна помощ и незадоволителен достъп до правосъдие. Жените все още са по-слабо представени на пазара на труда:  условията на труд за жените са по-лоши от тези на колегите им от мъжки пол и съществува ниска степен на регулиране относно равновесието между професионалния и личния живот.  Предприемачеството сред жените все още е на ниско равнище и жените имат ограничен достъп до финансови заеми.

1. Какви действия предприема Комисията, за да гарантира, че законодателството и стратегиите, по-специално тези, които са насочени към борбата с насилието срещу жени и момичета и относно пазара на труда и участието в политическия живот, се прилагат и финансират по подходящ начин?  Как Комисията подкрепя, насърчава и популяризира наличните инструменти, по-специално що се отнася до жените в селските райони и маргинализираните групи?

2. Как Комисията спомага за борбата със стереотипите по отношение на традиционните роли на половете, които често се определят като най-голямата пречка пред подобряването на равенството между половете в региона?

3. По какъв начин Комисията осигурява ефективното, ефикасно и резултатно изразходване на средствата за функционирането на правителствените и независимите институции, натоварени със задачата да стартират и прилагат мерки за равенство между половете, и по-специално политики за интегриране на принципа на равенство между половете?

4. По какъв начин Комисията гарантира спазването на ангажиментите, посочени в План за действие относно равенството между половете за периода 2016—2020 г., за да използва анализа на равенството между половете за всички разходи на ЕС за Западните Балкани, когато се програмира инструментът за предприсъединителна помощ и при изготвянето на политиките във връзка с процеса на присъединяване?

5. Как възнамерява Комисията да се консултира редовно с организациите на жените сред организациите на гражданското общество като част от процеса на присъединяване, с цел да се постигне по-добре информиран политически диалог с държавите от Западните Балкани?

Внесен: 29.1.2019

Предаден: 31.1.2019

Краен срок за отговор: 7.2.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация