Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 20k
29. ledna 2019
O-000005/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000005/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Biljana Borzan

za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví


  Předmět: Práva žen v zemích západního Balkánu

Země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM), Černá Hora a Srbsko) se nachází v různých fázích procesu přistoupení k EU. Ačkoli ve všech těchto zemích byla schválena odpovídající právní úprava, její uplatňování je omezené a v mnoha případech se jí nedostává podpory z potřebných zdrojů. Násilí na ženách se zde objevuje zcela běžně, přičemž bezpečných míst je málo, bezplatná právní pomoc je nedostatečná a přístup ke spravedlnosti je omezený. Ženy stále nejsou dostatečně zastoupeny na pracovním trhu. Jejich pracovní podmínky jsou horší než u jejich mužských protějšků a regulace rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je nízká. Ženy podnikají stále jen v malé míře a mají ztížený přístup k finančním úvěrům.

1. Jakou činnost Komise vyvíjí k zajištění toho, aby byly uplatňovány a odpovídajícím způsobem financovány právní předpisy a strategie, které jsou zejména zaměřeny na potírání násilí na ženách a dívkách a na jejich začleňování žen na pracovní trh a do politického dění? Jakým způsobem Komise podporuje, prosazuje a propaguje dostupné nástroje především u žen žijících ve venkovských oblastech nebo ve skupinách na okraji společnosti?

2. Jakou cestou napomáhá boji proti stereotypům o tradičních rolích muže a ženy, jež jsou často největší překážkou stojící v cestě rovnosti obou pohlaví v regionu?

3. Jaké kroky podniká s cílem zajistit účinné, efektivní a účelné vynakládání prostředků na chod veřejných a nezávislých orgánů, jejichž úkolem je přijímat a realizovat opatření v zájmu rovnosti obou pohlaví a zejména provádět politiku, jejímž cílem je zohledňovat otázky genderové rovnosti? 

4. Jakým způsobem Komise zajišťuje dodržování povinností stanovených v akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů II, jež zavazují k uplatňování genderové analýzy při vynakládání všech unijních prostředků v zemích západního Balkánu, programovém navrhování nástroje předvstupní pomoci a rovněž při utváření politik ve vztahu k procesu přistoupení?

5. Jakým způsobem bude Komise ve snaze o dosažení lépe informovaného politického dialogu se zeměmi západního Balkánu vést v rámci procesu přistoupení pravidelné konzultace s organizacemi občanské společnosti vystupujícími na podporu žen?

Předložení: 29.1.2019

Postoupení: 31.1.2019

Platné do: 7.2.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění