Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 44kWORD 20k
29 Ιανουαρίου 2019
O-000005/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000005/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Biljana Borzan

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


  Θέμα: Τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων

Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔM), Μαυροβούνιο και Σερβία) βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας για την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο που σε όλες τις προαναφερθείσες χώρες υφίσταται νομοθεσία, η εφαρμογή της είναι περιορισμένη και συχνά δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί σύνηθες πρόβλημα ενώ ο αριθμός καταφυγίων είναι μικρός, υπάρχει έλλειψη δωρεάν νομικής υποστήριξης και περιορισμένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας·: οι συνθήκες εργασίας τους είναι χειρότερες σε σχέση με εκείνες των αντρών και οι ρυθμίσεις για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής είναι ελάχιστες. Η γυναικεία επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και οι γυναίκες έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη χορήγηση χρηματοδοτικών δανείων.

1. Τι κάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία και οι στρατηγικές, ιδίως οι στρατηγικές που επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και στην πολιτική ζωή, εφαρμόζονται και χρηματοδοτούνται επαρκώς; Με ποιον τρόπο προωθεί και προβάλλει τα διαθέσιμα μέσα, ιδίως στις γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές ή ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες;

2. Με ποιον τρόπο συμβάλλει στην καταπολέμηση των στερεοτύπων για τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων, που συχνά αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στη βελτίωση της ισότητας των φύλων στην περιοχή;

3. Πώς διασφαλίζει αποτελεσματικές, επαρκείς και επιδραστικές δαπάνες για τη λειτουργία κυβερνητικών και ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων που έχουν ως αντικείμενο τη δρομολόγηση και την εφαρμογή μέτρων σχετικά με την ισότητα των φύλων και ιδίως πολιτικές για την προώθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου;

4. Με ποιον τρόπο διασφαλίζει η Επιτροπή τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου (GAP II) για τη διενέργεια αναλύσεων με γνώμονα το φύλο για όλες τις δαπάνες της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) και της χάραξης πολιτικών αναφορικά με τη διαδικασία προσχώρησης;

5. Με ποιον τρόπο θα ζητεί σε τακτική βάση τη γνώμη γυναικείων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο των διαδικασιών προσχώρησης σε μια προσπάθεια για αρτιότερα ενημερωμένο πολιτικό διάλογο με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων;

Κατάθεση: 29.1.2019

Διαβίβαση: 31.1.2019

Λήξη προθεσμίας: 7.2.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου