Parlamendi esitatud küsimused
PDF 38kWORD 19k
29. jaanuar 2019
O-000005/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000005/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Biljana Borzan

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel


  Teema: Naiste õigused Lääne-Balkani riikides

Lääne-Balkani riigid (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia) on ELi liikmeks saamise protsessi erinevates etappides. Kuigi nendes riikides on kehtivad õigusaktid, on nende rakendamine piiratud ja paljudel juhtudel ei toetata neid asjakohaste vahenditega. Naistevastase vägivalla probleem on väga levinud, varjupaikasid on vähe, puudub tasuta õigusabi ja õiguskaitse kättesaadavus on puudulik. Naised on tööturul endiselt alaesindatud: nende töötingimused on meeskolleegide töötingimustest halvemad ning töö- ja eraelu tasakaalustamine on vähe reguleeritud. Naisettevõtjaid on endiselt vähe ning naiste võimalused panglaenu saamiseks on piiratud.

1. Mida teeb komisjon selleks, et tagada õigusaktide ja strateegiate (eelkõige selliste, mis käsitlevad võitlust naiste ja tütarlaste vastase vägivalla vastu, samuti selliste, mis käsitlevad tööturgu ja osalemist poliitikas) rakendamine ja asjakohane rahastamine? Kuidas toetab, edendab ja avalikustab komisjon olemasolevaid vahendeid, eelkõige maapiirkondade naistele ja tõrjutud rühmadele?

2. Kuidas aitab komisjon võidelda traditsiooniliste soorollide stereotüüpidega, mida peetakse sageli suurimaks soolise võrdõiguslikkuse suurendamist takistavaks probleemiks piirkonnas?

3. Kuidas tagab komisjon tõhusad, tulemuslikud ja mõjusad kulutused nende riiklike ja sõltumatute institutsioonide toimimiseks, mille ülesanne on soolise võrdõiguslikkuse meetmete ja eriti soolise aspekti arvestamise poliitika käivitamine ja rakendamine?

4. Kuidas tagab komisjon, et ühinemisprotsessi raames täidetakse ELi soolise võrdõiguslikkuse teises tegevuskavas sisalduvad kohustused rakendada soolist analüüsi kõikide Lääne-Balkanile tehtavate ELi kulutuste puhul, ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kavandamisel ja poliitika kujundamisel?

5. Kuidas plaanib komisjon ühinemisprotsessi raames regulaarselt konsulteerida kodanikuühiskonna naisorganisatsioonidega, et pidada Lääne-Balkani riikidega paremini informeeritud poliitilist dialoogi?

Esitatud: 29.1.2019

Edastatud: 31.1.2019

Vastuse tähtaeg: 7.2.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusalane teave