Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 39kWORD 19k
29 Eanáir 2019
O-000005/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000005/2019

ar an gCoimisiún

Rule 128

Biljana Borzan

, thar ceann An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne


  Ábhar: Cearta na mban i dtíortha na mBalcán Thiar

Tá tíortha na mBalcán Thiar (an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, an Chosaiv, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine (FYROM), Montainéagró agus an tSeirbia) ag céimeanna éagsúla den phróiseas chun bheith ina mBallstáit. Cé go bhfuil reachtaíocht i bhfeidhm i ngach ceann de na tíortha thuasluaite, tá a cur chun feidhme teoranta agus, in go leor cásanna, níl acmhainní leormhaithe ann chun tacú leis an reachtaíocht sin. Tá fadhb an fhoréigin in aghaidh na mban forleathan, gan ach líon beag ionaid dídine ar fáil, ná a dhóthain cúnamh dlí atá saor in aisce, ná rochtain chuí ar an gceartas. Tá mná fós faoi ghannionadaíocht i margadh an tsaothair: is measa a gcuid dálaí oibre ná dálaí na bhfear a dhéanann an obair chéanna agus is beag rialáil atá ann maidir le cothromaíocht oibre is saoil. Tá fiontraíocht na mban fós íseal agus tá rochtain theoranta ag mná ar iasachtaí airgeadais.

1. Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún chun a áirithiú go bhfuil reachtaíocht agus straitéisí – go háirithe iad siúd lena ndírítear ar an bhforéigean i gcoinne ban agus cailíní a chomhrac agus ar mhargadh an tsaothair agus rannpháirtíocht pholaitiúil – á gcur chun feidhme agus a gcistiú go leormhaith? Conas a thacaíonn sé leis na hionstraimí atá ar fáil, agus a dhéanann iad a chur chun cinn agus a phoibliú, go háirithe i ndáil le mná i gceantair thuaithe agus grúpaí imeallaithe?

2. Conas a chabhraíonn sé chun steiréitíopaí faoi róil thraidisiúnta inscne a chomhrac, ar steiréitíopaí iad a aithnítear mar an chonstaic is mó roimh fheabhas a chur ar chomhionannas inscne sa réigiún?

3. Maidir leis an gcaiteachas ar fheidhmiú na n-institiúidí rialtasacha agus neamhspleácha a bhfuil sé de chúram orthu bearta comhionannais inscne agus, go háirithe, beartais um príomhshruthú inscne, a sheoladh agus a chur chun feidhme, conas a áirithíonn sé go bhfuil an caiteachas sin éifeachtach, éifeachtúil agus go bhfuil tionchar aige?

4. Conas a áirithíonn sé go bhfuiltear ag comhlíonadh na ngealltanas a leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta II AE maidir le hInscne (GAP II) chun anailís inscne a úsáid i dtaca le caiteachas uile an Aontais do na Balcáin Thiar, agus an ionstraim um chúnamh réamhaontachais á clárú aige agus beartais a bhaineann leis an bpróiseas aontachais á gceapadh aige?

5. Cén chaoi a rachaidh sé i gcomhairle go rialta le heagraíochtaí ban na sochaí sibhialta mar chuid de na próisis aontachais, mar iarracht chun idirphlé polaitiúil níos eolasaí a bheith ar siúl i dtíortha na mBalcán Thiar?

Curtha síos: 29.1.2019

Curtha ar aghaidh: 31.1.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 7.2.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil