Parlamentiniai klausimai
PDF 43kWORD 19k
2019 m. sausio 29 d.
O-000005/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000005/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Biljana Borzan

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vadu


  Tema: Moterų teisės Vakarų Balkanų šalyse

Vakarų Balkanų šalys (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (BJRM), Juodkalnija ir Serbija) yra skirtinguose įstojimo į Europos Sąjungą proceso etapuose. Nors visose pirmiau minėtose šalyse priimti teisės aktai, jų įgyvendinimas yra ribotas ir daugeliu atvejų tam, kad jie būtų įgyvendinti, neskiriama pakankamai išteklių. Šalyse aktuali smurto prieš moteris problema, trūksta prieglaudų, nepakankamai teikiama nemokamos teisinės pagalbos ir nedidelės galimybės kreiptis į teismą. Vis dar per mažai moterų dalyvauja darbo rinkoje: jų darbo sąlygos yra prastesnės nei vyrų, o profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra nepakankamai reglamentuojama. Vis dar žemas moterų verslumo lygis, moterys turi ribotas galimybes gauti finansines paskolas.

1. Kokių veiksmų imasi Komisija, norėdama užtikrinti, kad būtų įgyvendinami ir reikiamai finansuojami teisės aktai bei strategijos – ypač susiję su kova su smurtu prieš moteris ir mergaites, darbo rinka ir dalyvavimu politiniame gyvenime? Kaip ji remia, populiarina ir viešina esamas kaimo vietovėse gyvenančioms moterims ir marginalizuotoms grupėms skirtas priemones?

2. Kaip ji padeda kovoti su stereotipais, susijusiais su tradiciniais lyčių vaidmenimis, kurie dažnai laikomi didžiausia kliūtimi siekiant pagerinti lyčių lygybę regione?

3. Kaip ji užtikrina veiksmingą, efektyvų ir paveikų vyriausybinių ir nepriklausomų institucijų, kurioms pavesta parengti ir įgyvendinti lyčių lygybės priemones, ypač lyčių aspekto integravimo politiką, veiklos finansavimą?

4. Kaip ji užtikrina, kad būtų laikomasi Antrajame ES lyčių lygybės veiksmų plane numatytų įsipareigojimų, kad Vakarų Balkanų šalims skiriant ES finansavimą, susijusį su pasirengimo narystei pagalbos priemonės programavimu ir stojimo į ES politikos formavimu, būtų atliekama lyčių lygybės analizė?

5. Kaip ji, vykstant Vakarų Balkanų šalių stojimo į ES procesui, reguliariai konsultuosis su moterų pilietinės visuomenės organizacijomis, kad galėtų užtikrinti tikslesne informacija grindžiamą politinį dialogą su Vakarų Balkanų šalimis?

Pateikta: 29.1.2019

Perduota: 31.1.2019

Atsakyti iki: 7.2.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas