Deputātu jautājumi
PDF 43kWORD 19k
2019. gada 29. janvāris
O-000005/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000005/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Biljana Borzan

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja komitejas vārdā


  Temats: Sieviešu tiesības Rietumbalkānu valstīs

Rietumbalkānu valstis (Albānija, Bosnija un Hercegovina, Kosova, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija) atrodas dažādos posmos procesā, lai kļūtu par ES dalībvalstīm. Lai gan visās iepriekšminētajās valstīs ir pieņemti tiesību akti, to īstenošana ir ierobežota, un daudzos gadījumos tā nav nodrošināta ar atbilstošiem resursiem. Vardarbības pret sievietēm problēma ir izplatīta, un ir maz patvēruma vietu, trūkst bezmaksas juridiskā atbalsta un tiesu pieejamība ir zemā līmenī. Sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas darba tirgū: viņu darba apstākļi ir sliktāki nekā vīriešu darba apstākļi, un ir nepietiekami maz regulējuma darba un privātās dzīves līdzsvara jomā. Sieviešu pārstāvības uzņēmējdarbībā līmenis joprojām ir zems, un sievietēm ir ierobežota piekļuve finanšu aizdevumiem.

1. Ko Komisija dara, lai nodrošinātu, ka tiesību akti un stratēģijas, jo īpaši tās, kas vērstas uz vardarbības pret sievietēm un meitenēm apkarošanu un uz darba tirgu un politisko līdzdalību, tiek īstenotas un pienācīgas finansētas? Kā tā atbalsta, veicina un popularizē pieejamos instrumentus, jo īpaši sieviešu lauku apvidos un marginalizētu iedzīvotāju grupu labā?

2. Kā tā palīdz cīnīties pret stereotipiem par tradicionālajām dzimumu lomām, kas bieži tiek uzskatītas par lielāko šķērsli dzimumu līdztiesības uzlabošanai šajā reģionā?

3. Kā tā nodrošina efektīvus, lietderīgus un mērķtiecīgus izdevumus valdības un neatkarīgo iestāžu darbībai, kuru uzdevums ir ieviest un īstenot dzimumu līdztiesības pasākumus un jo īpaši dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas politiku?

4. Kā tā nodrošina atbilstību II Dzimumu līdztiesības rīcības plānā izklāstītajām saistībām, lai, plānojot pirmspievienošanās palīdzības instrumentu un izstrādājot politiku attiecībā uz pievienošanās procesu, izmantotu analīzi par dzimumu lomām attiecībā uz visiem ES izdevumiem Rietumbalkānos?

5. Kā tā regulāri apspriedīsies ar sieviešu pilsoniskās sabiedrības organizācijām pievienošanās procesa ietvaros, cenšoties panākt uz informāciju vairāk balstītu politisko dialogu ar Rietumbalkānu valstīm?

Iesniegšanas datums: 29.1.2019

Nosūtīts: 31.1.2019

Termiņš atbildei: 7.2.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums