Interpelacje
PDF 46kWORD 19k
29 stycznia 2019
O-000005/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000005/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Biljana Borzan

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia


  Przedmiot: Prawa kobiet w krajach Bałkanów Zachodnich

Kraje Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia) znajdują się na różnych etapach procesu przystąpienia do UE. Mimo że we wszystkich wyżej wymienionych krajach obowiązują przepisy prawne, ich wdrażanie jest ograniczone, a w wielu przypadkach nie jest wspierane odpowiednimi zasobami. Problem przemocy wobec kobiet jest powszechny, spotęgowany jeszcze niewielką liczbą schronisk, brakiem bezpłatnego wsparcia prawnego i słabym dostępem do wymiaru sprawiedliwości. Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na rynku pracy: ich warunki pracy są gorsze niż warunki pracy mężczyzn, a uregulowania w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym są niewystarczające. Przedsiębiorczość kobiet jest nadal na niskim poziomie, a ich dostęp do kredytów finansowych jest ograniczony.

1. Co robi Komisja, aby zapewnić wdrożenie i odpowiednie finansowanie ustawodawstwa i strategii – w szczególności tych, które koncentrują się na zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz na rynku pracy i udziale w życiu politycznym? W jaki sposób wspiera, promuje i upowszechnia dostępne instrumenty, w szczególności dla kobiet na obszarach wiejskich i w zmarginalizowanych grupach?

2. W jaki sposób pomaga zwalczać stereotypy dotyczące tradycyjnych ról płci, które często są identyfikowane jako największa przeszkoda na drodze do poprawy równości płci w regionie?

3. W jaki sposób zapewnia skuteczne, efektywne i przynoszące rezultaty wydatkowanie środków na funkcjonowanie instytucji rządowych i niezależnych, których zadaniem jest inicjowanie i wdrażanie środków na rzecz równości płci, a w szczególności polityka uwzględniania aspektu płci?

4. W jaki sposób zapewnia przestrzeganie zobowiązań nakreślonych w drugim unijnym planie działania w sprawie równości płci, aby przy programowaniu instrumentu pomocy przedakcesyjnej oraz przy kształtowaniu polityki w związku z procesem akcesyjnym wykorzystywać analizę dotyczącą płci w odniesieniu do wszystkich wydatków UE na rzecz Bałkanów Zachodnich?

5. W jaki sposób Komisja będzie regularnie konsultować się z kobiecymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w ramach procesów akcesyjnych w celu prowadzenia bardziej świadomego dialogu politycznego z krajami Bałkanów Zachodnich?

Przedłożone: 29.1.2019

Przekazane: 31.1.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 7.2.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna