Parlamentsfrågor
PDF 39kWORD 19k
29 januari 2019
O-000005/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000005/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Biljana Borzan

för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


  Angående: Kvinnors rättigheter i länderna på västra Balkan

Länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien) befinner sig i olika skeden av processen för anslutning till EU. Trots att det finns lagstiftning i alla dessa länder är genomförandet av den begränsad och, i många fall, inte uppbackad av tillräckliga resurser. Problemet med våld mot kvinnor är utbrett, kvinnojourerna är få och det råder brist på kostnadsfritt rättsligt stöd och tillgång till rättvisa. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade på arbetsmarknaden: deras arbetsvillkor är sämre än villkoren för män, och balansen mellan arbetsliv och privatliv är relativt oreglerad. Kvinnligt företagande är fortfarande lågt, och kvinnor har begränsad tillgång till finansiella lån.

1. Vad gör kommissionen för att se till att lagstiftning och strategier – särskilt sådana som syftar till att bekämpa våld mot kvinnor och flickor och som avser arbetsmarknaden och politiskt deltagande – genomförs och ges tillräcklig finansiering? Vad gör kommissionen för att stödja, främja och lyfta fram tillgängliga instrument, särskilt för kvinnor på landsbygden och i marginaliserade grupper?

2. Hur bidrar kommissionen till motverkandet av stereotypa traditionella könsroller, som ofta ses som det största hindret för en större jämställdhet i regionen?

3. Hur säkerställer kommissionen ändamålsenliga, effektiva och verkningsfulla utgifter till statliga och oberoende institutioner som ska inleda och genomföra jämställdhetsåtgärder och, i synnerhet, strategier för jämställdhetsintegrering?

4. Hur säkerställer kommissionen efterlevnaden av åtagandena i EU:s andra handlingsplan för jämställdhet om att använda jämställdhetsanalyser för alla EU-utgifter för västra Balkan, vid programplaneringen för föranslutningsinstrumentet och i utformningen av politiken i samband med anslutningsprocessen?

5. Hur kommer kommissionen att regelbundet samråda med kvinnoorganisationer i det civila samhället som en del av anslutningsprocesserna, i syfte att uppnå en mer informerad politisk dialog med länderna på västra Balkan?

Ingiven: 29.1.2019

Vidarebefordrad: 31.1.2019

Sista svarsdag: 7.2.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande