Процедура : 2019/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000006/2019

Внесени текстове :

O-000006/2019 (B8-0014/2019)

Разисквания :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 55kWORD 20k
30 януари 2019 г.
O-000006/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000006/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Malin Björk

от името на групата GUE/NGL

Tanja Fajon, Daniele Viotti

от името на групата S&D

Sophia in 't Veld

от името на групата ALDE

Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen

от името на групата PPE

Terry Reintke

от името на групата Verts/ALE


  Относно: Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.)

 Отговор по време на пленарно заседание 

В резолюция, приета на 4 февруари 2014 г., Европейският парламент призова Комисията да работи върху многогодишна политическа рамка за защита на основните права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (лицата ЛГБТИ). През декември 2015 г. Комисията публикува своя списък с действия за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на лицата ЛГБТИ, за който тя докладва всяка година. Тези годишни доклади ясно показват въздействието, което списъкът е оказал по отношение на ефективността и видимостта на политическите действия на Комисията във връзка с правата на лицата ЛГБТИ. За да се използва този положителен опит и да се засили допълнително работата на Комисията във връзка с правата на лицата ЛГБТИ, сега е от решаващо значение да се гарантира силна и всеобхватна стратегия за последващи действия във връзка със списъка с действия от 2019 г. нататък.

Правата на лицата ЛГБТИ са защитени по различен начин в целия ЕС. ЕС все още не е осигурил цялостна защита срещу дискриминация, основана на полова идентичност, сексуална ориентация или полови белези. Еднополовите съюзи не са признати или защитени във всички държави членки. Стерилизацията е изискване за законно признаване на пола в осем държави членки, а 18 държави членки изискват диагноза за психичното здраве. В 21 държави членки се извършват операции за „нормализация“ на пола по отношение на интерсексуални деца. В същото време списъкът с действия продължава да бъде ограничен по отношение на акцента и ангажимента; новаторските отговори на ЕС, като например стълба на социалните права, не са интегрирани.

 Какви конкретни инициативи и действия възнамерява да предприеме Комисията с цел по-нататъшно развитие на правата на лицата ЛГБТИ в ЕС, включително по отношение на свободата на движение на всички семейства в контекста на неотдавнашното дело Coman и др., разгледано от Съда на Европейския съюз (C-673/16)?

 Дали изискването за стерилизация и/или диагноза за психичното здраве като условие за законно признаване на пола в някои държави — членки на ЕС е в съответствие с Хартата на основните права на ЕС, особено с оглед на неотдавнашната единадесета ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ-11)? Възнамерява ли Комисията да предприеме действия в това отношение?

 Как Комисията ще работи с организациите на гражданското общество и Европейския парламент за определяне на стратегическите области и разработване на стратегия за лицата ЛГБТИ? Как Комисията ще гарантира, че различните ѝ генерални дирекции си сътрудничат по междусекторни теми, като например правата, здравеопазването или образованието на лицата ЛГБТИ?

Внесен: 30.1.2019

Предаден: 1.2.2019

Краен срок за отговор: 8.2.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация