Nós Imeachta : 2019/2573(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000006/2019

Téacsanna arna gcur síos :

O-000006/2019 (B8-0014/2019)

Díospóireachtaí :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 42kWORD 19k
30 Eanáir 2019
O-000006/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000006/2019

ar an gCoimisiún

Rule 128

Malin Björk

,  thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL

Tanja Fajon, Daniele Viotti

,  thar ceann an Ghrúpa S&D

Sophia in 't Veld

,  thar ceann an Ghrúpa ALDE

Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen

,  thar ceann an Ghrúpa PPE

Terry Reintke

,  thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE


  Ábhar: A bhfuil i ndán don Liosta de Ghníomhaíochtaí LGBTI (2019-2023)

 Freagra sa suí iomlánach 

I rún a glacadh an 4 Feabhra 2014, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún obair a dhéanamh ar chreat beartais ilbhliantúil chun cearta bunúsacha daoine LGBTI a chosaint. I mí na Nollag 2015, d’fhoilsigh an Coimisiún a liosta gníomhaíochtaí chun comhionannas LGBTI a chur chun cinn, ar a dtuairiscíonn sé gach bliain. Léirítear go soiléir sna tuarascálacha bliantúla sin tionchar an liosta ó thaobh a éifeachtaí agus a infheicthe atá gníomhaíochtaí beartais an Choimisiúin maidir le cearta LGBTI. Chun cur leis an bhforás dearfach sin agus chun feabhas breise a chur ar obair an Choimisiúin maidir le cearta LGBTI, is den riachtanas feasta é a áirithiú gur ann do straitéis iardain láidir agus chuimsitheach i leith liosta na ngíomhaíochtaí ó 2019 ar aghaidh.

Tá cearta LGBTI á gcosaint go héagothrom ar fud an Aontais. Tá cosaint chuimsitheach ar idirdhealú ar bhonn féiniúlacht inscne, claonadh gnéis nó saintréithe gnéis fós ar díth in AE. Ní thugtar aitheantas ná cosaint do phóstaí comhghnéis i ngach Ballstát. Tá steiriliú ina cheanglas le haghaidh aitheantas dlíthiúil inscne in ocht mBallstát, agus in 18 mBallstát éilítear fáthmheas meabhairshláinte ina leith sin. In 21 Bhallstát, déantar máinliacht ‘normalaithe’ gnéis ar leanaí idirghnéasacha. Idir an dá linn, tá liosta na ngníomhaíochtaí teoranta i gcónaí ó thaobh fócais agus gealltanais de; ní dhéantar freagairtí nuálacha ón Aontas Eorpach amhail Colún na gCeart Sóisialta a chomhtháthú.

 Cé na tionscnaimh agus bearta nithiúla atá beartaithe ag an gCoimisiún a dhéanamh chun cearta LGBTI a chur chun cinn tuilleadh ar fud an Aontais, lena n-áirítear maidir le saoirse ghluaiseachta gach teaghlaigh i bhfianaise chás Coman agus Eile dár thug Cúirt Bhreithiúnais AE éisteacht (C-673/16)?

 An bhfuil an ceanglas maidir le steiriliú agus/nó fáthmheas meabhairshláinte le haghaidh aitheantas dlíthiúil inscne i roinnt Ballstát i gcomhréir le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe i bhfianaise athbhreithniú ICD-11 a rinneadh le déanaí? An bhfuil sé beartaithe ag an Coimisiún gníomhaíocht a dhéanamh ina leith sin?

 Conas a oibreoidh an Coimisiún le heagraíochtaí na sochaí sibhialta agus le Parlaimint na hEorpa chun réimsí straitéiseacha a shainaithint agus chun straitéis LGBTI a fhorbairt? Conas a áiritheoidh an Coimisiún go n-oibreoidh a Ardstiúrthóireachtaí éagsúla i gcomhar le chéile maidir le hábhair thrasearnálacha, amhail cearta LGBTI agus sláinte nó oideachas?

Curtha síos: 30.1.2019

Curtha ar aghaidh: 1.2.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 8.2.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil