Procedūra : 2019/2573(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000006/2019

Iesniegtie teksti :

O-000006/2019 (B8-0014/2019)

Debates :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 56kWORD 19k
2019. gada 30. janvāris
O-000006/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000006/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Malin Björk

GUE/NGL grupas vārdā

Tanja Fajon, Daniele Viotti

S&D grupas vārdā

Sophia in 't Veld

ALDE grupas vārdā

Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen

PPE grupas vārdā

Terry Reintke

Verts/ALE grupas vārdā


  Temats: LGBTI turpmāko pasākumu saraksts (2019-2023)

 Atbilde plenārsēdē 

Eiropas Parlaments savā 2014. gada 4. februārī pieņemtajā rezolūcijā aicināja Komisiju strādāt pie daudzgadu politikas sistēmas, lai aizsargātu LGBTI tiesības. 2015. gada decembrī Komisija publicēja pasākumu sarakstu LGBTI līdztiesības sekmēšanai un par to katru gadu ir ziņojusi. Šie gada ziņojumi skaidri parāda ietekmi, kāda sarakstam ir bijusi uz LGBTI tiesībām Komisijas īstenoto politikas pasākumu efektivitātes un redzamības ziņā. Lai ņemtu vērā šo pozitīvo pieredzi un turpmāk uzlabotu Komisijas darbu LGBTI tiesību jomā, tagad ir svarīgi nodrošināt spēcīgu un visaptverošu turpmāku stratēģiju saistībā ar to pasākumu sarakstu, kuri paredzēti no 2019. gada.

Eiropas Savienībā LGBTI tiesības netiek aizsargātas vienādi. Eiropas Savienībā joprojām nav visaptverošas aizsardzības pret diskrimināciju dzimumidentitātes, seksuālās orientācijas vai dzimuma pazīmju dēļ. Ne visās dalībvalstīs tiek atzītas vai aizsargātas viena dzimuma pāru attiecības. Astoņās dalībvalstīs sterilizācija ir prasība, lai juridiski atzītu dzimumu, un 18 dalībvalstīs ir nepieciešama garīgās veselības diagnoze. 21 dalībvalstī tiek veikta interseksuālu bērnu dzimumorgānu ķirurģiska “normalizācija”. Tajā pašā laikā pasākumu saraksta tvērums un tajā paustās apņemšanās ir ierobežotas; tajā nav integrēti inovatīvi ES risinājumi, piemēram, sociālo tiesību pīlārs.

 Ņemot vērā neseno Tiesā skatīto lietu Coman un citi (C-673/16), kādas konkrētas iniciatīvas un pasākumus Komisija plāno veikt, lai visā ES sekmētu LGBTI tiesības, tostarp visu ģimeņu pārvietošanās brīvību?

 Vai prasība veikt sterilizāciju un/vai garīgās veselības diagnozi, lai dzimums tiktu atzīts juridiski, ir saskaņā ar ES Pamattiesību hartu, jo īpaši ņemot vērā neseno ICD-11 pārskatīšanu? Vai Komisija plāno rīkoties šajā sakarā?

 Kā Komisija sadarbosies ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un Eiropas Parlamentu, lai identificētu stratēģiskās jomas un izstrādātu LGBTI stratēģiju? Kā Komisija nodrošinās, ka tās dažādie ģenerāldirektorāti sadarbosies transversālu jautājumu gadījumā, piemēram, LGBTI tiesību un veselības vai izglītības jautājumā?

Iesniegšanas datums: 30.1.2019

Nosūtīts: 1.2.2019

Termiņš atbildei: 8.2.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums