Procedure : 2019/2573(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000006/2019

Ingediende teksten :

O-000006/2019 (B8-0014/2019)

Debatten :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 19k
30 januari 2019
O-000006/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000006/2019

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Malin Björk

namens de GUE/NGL-Fractie

Tanja Fajon, Daniele Viotti

namens de S&D-Fractie

Sophia in 't Veld

namens de ALDE-Fractie

Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen

namens de PPE-Fractie

Terry Reintke

namens de Verts/ALE-Fractie


  Betreft: De toekomst van de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen (2019-2023)

 Antwoord plenaire 

In een resolutie van 4 februari 2014 heeft het Europees Parlement de Commissie verzocht een meerjarig beleidskader op te stellen ter bescherming van de grondrechten van LGBTI-personen. In december 2015 heeft de Commissie haar lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen bekendgemaakt, waarover zij jaarlijks verslag uitbrengt. Uit deze jaarlijkse verslagen blijkt duidelijk dat de lijst een effect heeft gehad op de doeltreffendheid en de zichtbaarheid van de beleidsmaatregelen van de Commissie inzake LGBTI-rechten Om op deze positieve ervaring voort te bouwen en het werk van de Commissie inzake LGBTI-rechten verder te verbeteren is het nu van cruciaal belang te zorgen voor een krachtige en alomvattende follow-upstrategie van de lijst van acties voor de periode vanaf 2019.

Binnen de EU is sprake van een uiteenlopende mate van bescherming van LGBTI-personen. De EU beschikt nog steeds niet over een uitgebreide bescherming tegen discriminatie op grond van genderidentiteit, seksuele geaardheid of geslachtskenmerken. Partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht worden niet in alle lidstaten erkend of beschermd. Sterilisatie is een vereiste voor wettelijke geslachtserkenning in acht lidstaten en 18 lidstaten vereisen een diagnose met betrekking tot de geestelijke gezondheid. In 21 lidstaten wordt op interseksuele kinderen een seksuele "normaliseringsoperatie" uitgevoerd. Intussen blijft de lijst van acties beperkt wat focus en engagement betreft; innoverende reacties van de EU zoals de pijler van sociale rechten zijn er niet in opgenomen.

 Welke concrete initiatieven en maatregelen is de Commissie van plan te nemen om de LGBTI-rechten in de hele EU verder te bevorderen, onder meer op het gebied van het vrije verkeer van alle gezinnen, in het licht van de onlangs door het Hof van Justitie van de EU behandelde zaak-Coman e.a. (C673/16)?

 Is de eis van een sterilisatie en/of een diagnose met betrekking tot de geestelijke gezondheid voor wettelijke geslachtserkenning in sommige EU-lidstaten in overeenstemming met het Handvest van de grondrechten van de EU, met name in het licht van de recente herziening van de ICD11? Is de Commissie van plan in dit opzicht actie te ondernemen?

 Hoe denkt de Commissie samen te werken met organisaties uit het maatschappelijk middenveld en het Europees Parlement om strategische gebieden in kaart te brengen en een LGBTI-strategie te ontwikkelen? Hoe denkt zij ervoor te zorgen dat haar diverse DG's samenwerken op het gebied van horizontale thema's als LGBTI-rechten en gezondheid of onderwijs?

Ingediend: 30.1.2019

Doorgezonden: 1.2.2019

Uiterste datum beantwoording: 8.2.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling