Парламентарни въпроси
PDF 46kWORD 19k
31 януари 2019 г.
O-000008/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000008/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


  Относно: Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС в съответствие с Парижкото споразумение

Страните по Парижкото споразумение са приканени да съобщят до 2020 г. своите дългосрочни стратегии за развитие при ниски емисии на парникови газове за периода до средата на века. В Регламента относно управлението на енергийния съюз и действията в областта на климата също така се предвижда Комисията да приеме предложение за дългосрочна стратегия на Съюза за намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие с Парижкото споразумение, което включва сценарий за постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове в рамките на Съюза до 2050 г. и отрицателни емисии след това. В съобщението си „Чиста планета за всички“ Комисията представи своята стратегическа дългосрочна визия за постигане на икономика, която е неутрална по отношение на климата, до 2050 г., като посочи осем възможни посоки на развитие.

Какви действия планира Комисията, за да осигури подходящи последващи мерки във връзка със съобщението, и по-специално за да може Съюзът да приеме своята дългосрочна стратегия за периода до средата на века в съответствие с Парижкото споразумение?

Какви действия предвижда Комисията за актуализиране на национално определения принос на Съюза, така че да може да допринесе за постигането на целите на Парижкото споразумение по отношение на температурата?

Внесен: 31.1.2019

Предаден: 4.2.2019

Краен срок за отговор: 11.2.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация