Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 51kWORD 18k
31 Ιανουαρίου 2019
O-000008/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000008/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


  Θέμα: Στρατηγική για μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ΕΕ, με βάση τη συμφωνία του Παρισιού

Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού καλούνται να κοινοποιήσουν, έως το 2020, τις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές τους στρατηγικές χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα μέσα του αιώνα. Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη δράση για το κλίμα προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση για μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με βάση τη συμφωνία του Παρισιού, η οποία περιλαμβάνει ένα σενάριο για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης, έως το 2050, και αρνητικών εκπομπών στη συνέχεια. Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους», η Επιτροπή παρουσιάζει το στρατηγικό, μακροπρόθεσμο όραμά της για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050, το οποίο ενσωματώνει οκτώ πιθανές μεθόδους.

Ποιες δράσεις σχεδιάζει η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί κατάλληλη συνέχεια στην ανακοίνωση αυτή, και ιδίως, ότι θα υιοθετηθεί από την Ένωση η μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τα μέσα του αιώνα με βάση τη συμφωνία του Παρισιού;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για την επικαιροποίηση των καθορισμένων σε εθνικό επίπεδο συνεισφορών της Ένωσης (Nationally Determined Contribution - NDC), ώστε να καταστεί δυνατή η συμβολή της στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού σχετικά με τη θερμοκρασία;

Κατάθεση: 31.1.2019

Διαβίβαση: 4.2.2019

Λήξη προθεσμίας: 11.2.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου