Parlamendi esitatud küsimused
PDF 41kWORD 18k
31. jaanuar 2019
O-000008/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000008/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel


  Teema: Strateegia kasvuhoonegaaside heitkoguste pikaajaliseks vähendamiseks ELis vastavalt Pariisi kokkuleppele

Pariisi kokkuleppe osalistel on palutud esitada 2020. aastaks pikaajalised arengustrateegiad, mille eesmärk on saavutada sajandi keskpaigaks kasvuhoonegaaside heite madal tase. Ka energialiidu juhtimist ja kliimameetmeid käsitlevas määruses sätestatakse, et komisjon võtab vastu Pariisi kokkuleppega kooskõlas oleva ettepaneku liidu kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise pikaajalise strateegia kohta, mis sisaldab kava, millega saavutatakse 2050. aastaks liidus nullini viidud kasvuhoonegaaside netoheide ja negatiivsed heitkogused pärast seda. Teatises „Puhas planeet kõigi jaoks“ esitas komisjon oma pikaajalise strateegilise visiooni kliimaneutraalse majanduseni jõudmise kohta aastaks 2050, sealhulgas kaheksa võimalikku viisi selle saavutamiseks.

Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada teatisele nõuetekohased järelmeetmed, eelkõige aga selleks, et liit võtaks vastavalt Pariisi kokkuleppele vastu sajandi keskpaigani ulatuva pikaajalise strateegia?

Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta liidu riiklikult kindlaksmääratud panuse ajakohastamiseks, et aidata kaasa Pariisi kokkuleppe temperatuurialaste eesmärkide saavutamisele?

Esitatud: 31.1.2019

Edastatud: 4.2.2019

Vastuse tähtaeg: 11.2.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusalane teave