Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 42kWORD 16k
31 Eanáir 2019
O-000008/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000008/2019

ar an gCoimisiún

Rule 128

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


  Ábhar: Straitéis chun laghdú fadtéarmach ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach i gcomhréir le Comhaontú Pháras

Iarrtar ar na Páirtithe i gComhaontú Pháras a gcuid straitéisí forbartha fadtéarmacha i dtaobh astaíochtaí ísle GCT do lár an chéid a chur in iúl faoi 2020. Chomh maith leis sin, déantar foráil sa Rialachán maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus Gníomhaíocht Aeráide go nglacfaidh an Coimisiún togra le haghaidh straitéis fhadtéarmach an Aontais maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú i gcomhréir le Comhaontú Pháras, lena n-áirítear cás chun glan-astaíochtaí nialasacha gás ceaptha teasa a bhaint amach laistigh den Aontas faoi 2050, agus astaíochtaí diúltacha a bhaint amach ina dhiaidh sin. Sa teachtaireacht uaidh dar teideal ‘Pláinéad Glan do Chách’, thíolaic an Coimisiún fís straitéiseach fhadtéarmach chun geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint amach faoi 2050, agus ocht gconair fhéideartha san áireamh inti.

Cad iad na gníomhaíochtaí atá á bpleanáil ag an gCoimisiún chun obair leantach chuí ar an teachtaireacht a áirithiú, agus go háirithe, chun go nglacfadh an tAontas a straitéis fhadtéarmach do lár an chéid i gcomhréir le Comhaontú Pháras?

Cad iad na gníomhaíochtaí atá beartaithe ag an gCoimisiún chun an Rannchuidiú arna Chinneadh go Náisiúnta (NDC) de chuid an Aontais a nuashonrú ionas gur féidir leis a ranníocaíocht a dhéanamh chun spriocanna teochta Chomhaontú Pháras a bhaint amach?

Curtha síos: 31.1.2019

Curtha ar aghaidh: 4.2.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 11.2.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil