Parlamentiniai klausimai
PDF 44kWORD 18k
2019 m. sausio 31 d.
O-000008/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000008/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu


  Tema: Strategija dėl ilgalaikio išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ES vadovaujantis Paryžiaus susitarimu

Paryžiaus susitarimo šalys raginamos iki 2020 m. pateikti savo ilgalaikes, į amžiaus vidurį orientuotas vystymosi išmetant mažai ŠESD strategijas. Reglamente dėl energetikos sąjungos ir kovos su klimato kaita veiksmų valdymo taip pat nustatyta, kad vadovaudamasi Paryžiaus susitarimu Komisija priima pasiūlymą dėl Sąjungos ilgalaikės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo strategijos, į kurį įtraukiamas scenarijus, pagal kurį Sąjungoje iki 2050 m. būtų visai neišmetama ŠESD, o po 2050 m. – pašalinama daugiau teršalų negu išmetama. Komunikate „Švari mūsų visų planeta“ Komisija pateikė savo ilgalaikę strateginę neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos iki 2050 m. viziją, kurioje išdėstytos aštuonios galimos kryptys.

Kokių veiksmų planuoja imtis Komisija, siekdama užtikrinti, kad komunikatas būtų tinkamai įgyvendintas, ir ypač kad Sąjunga patvirtintų savo ilgalaikę amžiaus vidurio strategiją pagal Paryžiaus susitarimą?

Kokių veiksmų ketina imtis Komisija Sąjungos įpareigojantiems veiksmams atnaujinti, kad būtų reikšmingai prisidedama siekiant Paryžiaus susitarime nustatytų temperatūros tikslų?

Pateikta: 31.1.2019

Perduota: 4.2.2019

Atsakyti iki: 11.2.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas