Deputātu jautājumi
PDF 46kWORD 18k
2019. gada 31. janvāris
O-000008/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000008/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā


  Temats: Stratēģija ES siltumnīcefekta gāzu emisiju ilgtermiņa samazināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu

Parīzes nolīguma puses ir aicinātas līdz 2020. gadam izziņot savas ilgtermiņa stratēģijas, kas paredzētu attīstību ar mazām SEG emisijām un aptvertu periodu līdz gadsimta vidum. Regulā par Enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību ir arī noteikts, ka Komisija pieņem priekšlikumu par Savienības ilgtermiņa stratēģiju siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu, kurā ietverts scenārijs, saskaņā ar kuru līdz 2050. gadam Savienībā siltumnīcefekta gāzu neto emisijas būtu nulle, bet pēc tam — negatīvas emisijas. Paziņojumā “Tīra planēta visiem” Komisija nāca klajā ar savu stratēģisko ilgtermiņa redzējumu par klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. gadam, ietverot astoņus iespējamos risinājumus.

Ko Komisija ir paredzējusi darīt, lai nodrošinātu pienācīgus turpmākos pasākumus saistībā ar paziņojumu, un jo īpaši, lai Savienība pieņemtu savu gadsimta vidus ilgtermiņa stratēģiju saskaņā ar Parīzes nolīgumu?

Ko Komisija ir paredzējusi darīt, lai atjauninātu Savienības nacionāli noteikto devumu (NND), lai tādējādi palīdzētu īstenot Parīzes nolīguma mērķus attiecībā uz temperatūras samazināšanu?

Iesniegšanas datums: 31.1.2019

Nosūtīts: 4.2.2019

Termiņš atbildei: 11.2.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums