Parlamentné otázky
PDF 45kWORD 18k
31. januára 2019
O-000008/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000008/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


  Vec: Stratégia EÚ v oblasti dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v súlade s Parížskou dohodou

Zmluvné strany Parížskej dohody boli vyzvané, aby do roku 2020 oznámili svoje dlhodobé nízkoemisné stratégie rozvoja do polovice storočia v oblasti skleníkových plynov. V nariadení o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy sa okrem toho stanovuje, že Komisia prijme návrh dlhodobej stratégie Únie na zníženie emisií skleníkových plynov v súlade s Parížskou dohodou, ktorý bude zahŕňať scenár na dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov v Únii do roku 2050 a následne zabezpečenie záporných emisií. V oznámení Čistá planéta pre všetkých Komisia predložila svoju dlhodobú strategickú víziu pre docielenie klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050 vrátane ôsmych možných postupov, ako k tomu dospieť.

Aké opatrenia plánuje Komisia s cieľom zabezpečiť, aby sa v nadväznosti na oznámenie prijali náležité opatrenia a najmä aby Únia prijala dlhodobú stratégiu do polovice storočia v súlade s Parížskou dohodou?

Aké kroky Komisia zvažuje v záujme aktualizácie vnútroštátne stanovených príspevkov Únie, aby tak prispela k splneniu teplotných cieľov Parížskej dohody?

Predložené: 31.1.2019

Postúpené: 4.2.2019

Termín na zodpovedanie: 11.2.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 8. februára 2019Právne oznámenie