Parlamentsfrågor
PDF 50kWORD 18k
31 januari 2019
O-000008/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000008/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Peter Liese, Jytte Guteland, Jadwiga Wiśniewska, Nils Torvalds, Bas Eickhout, Lynn Boylan, Eleonora Evi

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


  Angående: Strategi för EU:s långsiktiga minskningar av växthusgasutsläppen i enlighet med Parisavtalet

Parterna i Parisavtalet uppmanas att senast 2020 meddela sina långsiktiga utvecklingsstrategier för låga utsläpp av växthusgaser till 2050. I förordningen om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder föreskrivs också att kommissionen ska anta ett förslag till en långsiktig unionsstrategi för minskning av växthusgasutsläppen i enlighet med Parisavtalet som inbegriper ett scenario för att senast 2050 uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser inom unionen och negativa utsläpp därefter. I meddelandet En ren jord åt alla presenterade kommissionen sin strategiska långsiktiga vision för att senast 2050 få till stånd en klimatneutral ekonomi, inklusive åtta möjliga vägar.

Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att säkerställa en ordentlig uppföljning av meddelandet, och i synnerhet för att unionen ska anta sin långsiktiga strategi för 2050 i enlighet med Parisavtalet?

Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att uppdatera unionens nationellt fastställda bidrag så att den kan bidra till att Parisavtalets temperaturmål nås?

Ingiven: 31.1.2019

Vidarebefordrad: 4.2.2019

Sista svarsdag: 11.2.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande