Парламентарни въпроси
PDF 46kWORD 19k
31 януари 2019 г.
O-000009/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000009/2019

Съвета

Член 128 от Правилника за дейността

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


  Относно: Рамка за мониторинг на кръговата икономика

Вследствие на призива на Парламента, отправен в неговата резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика, в допълнение към ангажиментите, посочени от Комисията в изготвения от нея план за действие на ЕС за кръгова икономика от 26 януари 2017 г., на16 януари 2018 г. Комисията в крайна сметка публикува своето съобщение относно рамката за мониторинг на кръговата икономика.

1. Каква информация счита Съветът за необходимо условие, за да прецени доколко ефективно и ефикасно се прилага кръговата икономика? Каква информация счита, че е необходима, за да се направи оценка на повишаването на ефективността на ресурсите? Убеден ли е, че показателите, установени от Комисията, са в състояние реално да измерват кръговия характер и напредъка при постигането на целите на плана за действие на ЕС за кръговата икономика и чрез тях да се отдава приоритет на веригите за стратегическа стойност и запазването на стойност? Ако не, какви показатели считат държавите членки за подходящи?

2. По какъв начин различните държави членки извършват мониторинг на напредъка към кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите?

3. По какъв начин Съветът възнамерява да проследява действията, предприети от държавите членки и заинтересованите страни, в прехода към кръгова икономика?

4. Какви конкретни мерки предвижда да предприеме председателството на Съвета във връзка с посоченото по-горе съобщение на Комисията?

5. Каква е била ролята на държавите членки в изготвянето на съобщението?

Внесен: 31.1.2019

Предаден: 1.2.2019

Краен срок за отговор: 22.2.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация