Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 41kWORD 17k
31 Eanáir 2019
O-000009/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000009/2019

chuig an gComhairle

Rule 128

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


  Ábhar: Creat Faireacháin don Gheilleagar Ciorclach

Sa bhreis ar an nglao ón bParlaimint ina rún an 9 Iúil 2015 maidir le héifeachtúlacht acmhainní: ag bogadh i dtreo geilleagar ciorclach – le cois na ngealltanas a leag an Coimisiún amach ina Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach an 26 Eanáir 2017 – d’fhoilsigh an Coimisiún ar deireadh, an 16 Eanáir 2018, a theachtaireacht maidir le creat faireacháin don gheilleagar ciorclach.

1. Cén fhaisnéis a mheasann an Chomhairle a bheith ina réamhriachtanas chun meastóireacht a dhéanamh ar conas meastóireacht a dhéanamh ar a éifeachtaí agus a éifeachtúla a chuirtear an geilleagar ciorclach chun feidhme? Cén fhaisnéis ar dóigh léi gá a bheith léi chun an méadú ar éifeachtúlacht acmhainní a mheas? An bhfuil sí suite de go bhfuil na táscairí a shainaithin an Coimisiún in ann ciorclacht agus dul chun cinn i dtreo bhaint amach spriocanna an Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach a thomhas go fírinneach, agus tosaíocht a thabhairt do luachshlabhraí straitéiseacha agus luach-choinneáil? Mura bhfuil, céard iad na táscairí a mheasann na Ballstáit a bheith ábhartha?

2. Cén chaoi a ndéanann na Ballstáit éagsúla faireachán ar an dul chun cinn maidir le geilleagar ciorclach atá tíosach ar acmhainní a bhaint amach?

3. Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gComhairle obair leantach a dhéanamh maidir leis na gníomhaíochtaí atá idir lámha ag na Ballstáit agus na geallsealbhóirí san aistriú chuig geilleagar ciorclach?

4. Cé na bearta nithiúla a bhfuil bara faoi Uachtaránacht na Comhairle a dhéanamh chun obair iardain a dhéanamh i dtaobh na teachtaireachta thuasluaite ón gCoimisiún?

5. Cén ról a bhí ag na Ballstáit i bhforbairt na teachtaireachta?

Curtha síos: 31.1.2019

Curtha ar aghaidh: 1.2.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 22.2.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil