Deputātu jautājumi
PDF 44kWORD 18k
2019. gada 31. janvāris
O-000009/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000009/2019

Padomei

Reglamenta 128. pants

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā


  Temats: Aprites ekonomikas uzraudzības sistēma

Pēc Parlamenta aicinājuma 2015. gada 9. jūlija rezolūcijā par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku — un papildus saistībām, ko Komisija uzņēmās savā 2017. gada 26. janvāra aprites ekonomikas rīcības plānā, Komisija 2018. gada 16. janvārī visbeidzot publicēja paziņojumu par aprites ekonomikas uzraudzības sistēmu.

1. Kādu informāciju Padome uzskata par priekšnosacījumu tam, lai varētu novērtēt, cik efektīvi un lietderīgi ir īstenota aprites ekonomika? Kāda informācija pēc tās domām ir nepieciešama, lai novērtētu resursefektivitātes pieaugumu? Vai tā ir pārliecināta, ka Komisijas identificētie rādītāji spēj patiesi izmērīt aprites īstenošanu un progresu virzībā uz aprites ekonomikas rīcības plāna mērķu sasniegšanu un piešķirt prioritāti stratēģiskajām vērtības ķēdēm un vērtības saglabāšanai? Ja nē, kādus rādītājus dalībvalstis uzskata par piemērotiem?

2. Kā dažādas dalībvalstis uzrauga progresu virzībā uz resursefektīvu aprites ekonomiku?

3. Kādus turpmākos pasākumus Padome plāno veikt saistībā ar dalībvalstu un ieinteresēto personu veiktajām darbībām pārejā uz aprites ekonomiku?

4. Kādus konkrētus pasākumus Padomes prezidentūra plāno veikt saistībā ar minēto Komisijas paziņojumu?

5. Kāda bija dalībvalstu loma šī paziņojuma izstrādē?

Iesniegšanas datums: 31.1.2019

Nosūtīts: 1.2.2019

Termiņš atbildei: 22.2.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums