Interpelacje
PDF 48kWORD 19k
31 stycznia 2019
O-000009/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000009/2019

do Rady

art. 128 Regulaminu PE

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


  Przedmiot: Ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym

W następstwie apelu Parlamentu wyrażonego w rezolucji z 9 lipca 2015 r. w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym, oprócz zobowiązań podjętych przez Komisję w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym z 26 stycznia 2017 r., Komisja ostatecznie wydała 16 stycznia 2018 r. komunikat dotyczący ram monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

1. Jakie informacje Rada uznaje za niezbędne do oceny efektywności i skuteczności wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym? Jakie informacje uważa za wymagane do oceny wzrostu zasobooszczędności? Czy jest przekonana, że wskaźniki określone przez Komisję rzeczywiście pozwalają zmierzyć stopień zamknięcia obiegu w gospodarce oraz postępy w realizacji celów wyznaczonych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, a także nadać priorytet strategicznym łańcuchom wartości i utrzymaniu wartości? Jeśli nie, to jakie wskaźniki państwa członkowskie uważają za odpowiednie?

2. W jaki sposób poszczególne państwa członkowskie monitorują postępy w kierunku przejścia na zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym?

3. Jakie kroki planuje podjąć Rada, aby kontynuować działania realizowane przez państwa członkowskie i zainteresowane strony w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym?

4. Jakie konkretne środki planuje podjąć prezydencja Rady w ramach działań następczych po wymienionym wyżej komunikacie Komisji?

5. Jaką rolę odegrały państwa członkowskie w przygotowaniu komunikatu?

Przedłożone: 31.1.2019

Przekazane: 1.2.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 22.2.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna