Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 19k
31 januari 2019
O-000009/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000009/2019

till rådet

Artikel 128 i arbetsordningen

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


  Angående: En övervakningsram för den cirkulära ekonomin

Med anledning av parlamentets uppmaning i sin resolution av den 9 juli 2015 om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle – liksom de åtaganden som kommissionen gjorde i sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin av den 26 januari 2017 – offentliggjorde kommissionen till slut den 16 januari 2018 sitt meddelande om en övervakningsram för den cirkulära ekonomin.

1. Vilka uppgifter anser rådet vara en förutsättning för att man ska kunna bedöma hur effektivt och ändamålsenligt den cirkulära ekonomin genomförs? Vilka uppgifter anser rådet behövs för att bedöma ökningen av resurseffektiviteten? Är rådet övertygat om att de indikatorer som kommissionen tagit fram verkligen kan mäta cirkularitet och framsteg mot uppnåendet av målen i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin samt prioritera strategiska värdekedjor och bibehållandet av värdet? Om så inte är fallet, vilka indikatorer anser medlemsstaterna vara relevanta?

2. Hur övervakar de olika medlemsstaterna framstegen mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi?

3. Hur avser rådet att följa upp de åtgärder som medlemsstaterna och intressenterna vidtagit i övergången till en cirkulär ekonomi?

4. Vilka konkreta åtgärder planerar rådsordförandeskapet att vidta för att följa upp kommissionens ovannämnda meddelande?

5. Vilken roll har medlemsstaterna haft i utarbetandet av meddelandet?

Ingiven: 31.1.2019

Vidarebefordrad: 1.2.2019

Sista svarsdag: 22.2.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande