Парламентарни въпроси
PDF 49kWORD 20k
31 януари 2019 г.
O-000010/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000010/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


  Относно: Рамка за мониторинг на кръговата икономика

Вследствие на призива на Парламента, отправен в неговата резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика, в допълнение към ангажиментите, посочени от Комисията в изготвения от нея план за действие на ЕС за кръгова икономика от 26 януари 2017 г., на16 януари 2018 г. Комисията в крайна сметка публикува своето съобщение относно рамката за мониторинг на кръговата икономика.

1. По какъв начин предложените показатели обхващат целия набор от цели и конкретни действия от плана за действие за кръговата икономика? По какъв начин чрез рамката се измерва, наблюдава и проверява действителният успех на политиките на ЕС, свързани с кръговата икономика, по-специално действията, изброени в раздела за производството и потреблението, и по отношение на веригите за стратегическа стойност и запазването на стойност?

2. Как планира Комисията да структурира информацията, събрана чрез рамката за мониторинг, за да наблюдава, докладва и извършва преглед на напредъка за постигането от страна на държавите членки на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално ЦУР 12 и нейните планирани резултати, както и отделянето на икономическия растеж от използването на ресурси?

3. Би ли изяснила Комисията по какъв начин ще структурира диалога с държавите членки, Парламента и съответните заинтересовани страни, за да се разработва и подобрява непрекъснато рамката за мониторинг?

4. Какъв е предвиденият график за преразглеждане на съществуващите показатели и за създаване на нови такива – например относно последиците от потреблението, или в конкретни области, например хранителните отпадъци и зелените обществени поръчки?

5. Какво е направила Комисията, за да предприеме последващи действия във връзка с препоръките на нейната Европейска платформа за ефективно използване на ресурсите, включително по отношение на определянето на амбициозни и реалистични цели за подобряване на общата производителност на ресурсите в икономиката на ЕС, и какви стъпки ще предприеме в бъдеще?

6. Може ли да обясни по какъв начин рамката за мониторинг ще допълва аналитичната работа на индексите за ресурсна ефективност и за суровините? По какъв начин тези показатели, включително водещият показател за ефективното използване на ресурсите, ще бъдат включени в рамката за мониторинг?

Внесен: 31.1.2019

Предаден: 4.2.2019

Краен срок за отговор: 11.2.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация