Parlamentní otázky
PDF 47kWORD 20k
31. ledna 2019
O-000010/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000010/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


  Předmět: Rámec pro sledování oběhového hospodářství

Dne 16. ledna 2018 Komise konečně zveřejnila sdělení o rámci pro sledování oběhového hospodářství. Učinila tak v návaznosti na výzvu Evropského parlamentu, uvedenou v jeho usnesení ze dne 9. července 2015 o účinném využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství, a na závazky, které Komise stanovila ve svém akčním plánu pro oběhové hospodářství ze dne 26. ledna 2017.

1. Jak se do navrhovaných ukazatelů promítá spektrum cílů a konkrétních kroků akčního plánu pro oběhové hospodářství? Jakým způsobem bude tento rámec měřit, sledovat a ověřovat konkrétní úspěch politik oběhového hospodářství EU, zejména kroky uvedené v oddíle o výrobě a spotřebě a v oblasti strategických hodnotových řetězců a zachování hodnoty?

2. Jakým způsobem plánuje Komise strukturovat informace shromážděné v tomto rámci pro sledování, s cílem sledovat, uvádět a přezkoumávat pokrok při dosahování cílů udržitelného rozvoje, zejména cíle udržitelného rozvoje č. 12 a jeho cílových hodnot členskými státy a pokrok při oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů?

3. Mohla by Komise objasnit, jak bude strukturovat dialog s členskými státy, Evropským parlamentem a zúčastněnými stranami v zájmu neustálého rozvíjení a zdokonalování rámce pro sledování?

4. Jaký je časový rámec plánovaný pro přezkum stávajících ukazatelů a pro zavedení nových ukazatelů, například ukazatelů dopadů spotřeby a ukazatelů pro specifické oblasti, jako je plýtvání potravinami a ekologické zadávání veřejných zakázek?

5. Jak Komise navázala na doporučení její evropské platformy pro účinné využívání zdrojů, včetně stanovení ambiciózních a důvěryhodných cílů na zlepšení celkové produktivity zdrojů hospodářství EU, a jaké kroky podnikne v budoucnu?

6. Může Komise vysvětlit, jak rámec pro sledování doplní analytickou práci obsaženou ve srovnávacím přehledu účinného využívání zdrojů a srovnávacím přehledu účinného využívání surovin? Jak budou tyto ukazatele, včetně hlavního ukazatele účinného využívání zdrojů, začleněny do rámce pro sledování?

Předložení: 31.1.2019

Postoupení: 4.2.2019

Platné do: 11.2.2019

 

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění