Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 45kWORD 19k
31. januar 2019
O-000010/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000010/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


  Om: En overvågningsramme for den cirkulære økonomi

Som reaktion på Europa-Parlamentets opfordring i dets beslutning af 9 juli 2015 om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi – og i forlængelse af de forpligtelser der var blevet fastlagt af Kommissionen i dens handlingsplan for den cirkulære økonomi af 26. januar 2017 – offentliggjorde Kommissionen den 16. januar 2018 endelig sin meddelelse om en overvågningsramme for den cirkulære økonomi.

1. Hvordan dækker de foreslåede indikatorer hele viften af mål og konkrete tiltag i handlingsplanen for den cirkulære økonomi? På hvilken måde vil rammen gøre det muligt at måle, overvåge og kontrollere de konkrete resultater af EU's politikker for en cirkulær økonomi, navnlig foranstaltningerne oplistet under afsnittet om produktion og forbrug samt i relation til de strategiske værdikæder og bevarelsen af værdi?

2. Hvordan planlægger Kommissionen at strukturere de oplysninger, der indsamles ved hjælp af denne overvågningsramme, med henblik på at overvåge, rapportere om og evaluere fremskridtene hen imod medlemsstaternes opfyldelse af FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'erne), navnlig SDG 12 og dets delmål og for så vidt angår adskillelsen af økonomisk vækst fra ressourceforbrug?

3. Kan Kommissionen præcisere, hvordan den vil strukturere dialogen med medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og de berørte parter med henblik på løbende at udvikle og forbedre overvågningsrammen?

4. Hvad er den planlagte tidsplan for revision af de eksisterende indikatorer og fastlæggelsen af nye, f.eks. om virkningerne af forbrug og for specifikke områder, som f.eks. fødevareaffald og grønne offentlige indkøb?

5. Hvad har Kommissionen gjort for at følge op på anbefalingerne fra den europæiske platform for ressourceeffektivitet, herunder om fastsættelse af ambitiøse, troværdige mål for generelt at forbedre ressourceproduktiviteten i EU's økonomi, og hvilke foranstaltninger vil den træffe i fremtiden?

6. Kan Kommissionen forklare, hvordan overvågningsrammen vil supplere det analytiske arbejde fra resultattavlerne for ressourceeffektivitet og råstoffer? Hvordan vil disse indikatorer, herunder den ledende indikator for ressourceeffektivitet, blive integreret i overvågningsrammen?

Indgivet: 31.1.2019

Videresendt: 4.2.2019

Besvarelsesfrist: 11.2.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse