Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 49kWORD 20k
31 Ιανουαρίου 2019
O-000010/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000010/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


  Θέμα: Πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία

Μετά την έκκληση του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία – πέραν των δεσμεύσεων που όρισε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για την κυκλική οικονομία της 26ης Ιανουαρίου 2017 – η Επιτροπή δημοσίευσε τελικά την ανακοίνωσή της σχετικά με ένα πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία στις 16 Ιανουαρίου 2018.

1. Με ποιον τρόπο καλύπτουν οι προτεινόμενοι δείκτες το πλήρες φάσμα των στόχων και των συγκεκριμένων ενεργειών του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία; Με ποιον τρόπο το πλαίσιο θα μετρά, θα παρακολουθεί και θα επαληθεύει την πραγματική επιτυχία των πολιτικών κυκλικής οικονομίας της ΕΕ, ιδίως των ενεργειών που απαριθμούνται στο τμήμα σχετικά με την παραγωγή και την κατανάλωση και από την πλευρά των αλυσίδων στρατηγικής αξίας και της διατήρησης αξίας;

2. Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να διαρθρώσει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του πλαισίου παρακολούθησης προκειμένου να παρακολουθεί, να υποβάλλει εκθέσεις και να εξετάζει την πρόοδο προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ από τα κράτη μέλη – ιδίως του ΣΒΑ 12 και των επιμέρους στόχων του και όσον αφορά την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων;

3. Θα μπορούσε η Επιτροπή να διευκρινίσει πώς θα διαρθρώσει τον διάλογο με τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο και τους σχετικούς συμφεροντούχους προκειμένου να αναπτύσσει και να βελτιώνει συνεχώς το πλαίσιο παρακολούθησης;

4. Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση των υφιστάμενων δεικτών και τον καθορισμό νέων όπως για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης και για συγκεκριμένους τομείς όπως η σπατάλη τροφίμων και οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις;

5. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Επιτροπή προκειμένου να δώσει συνέχεια στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Αποδοτική Χρήση των Πόρων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον καθορισμό φιλόδοξων, αξιόπιστων στόχων για τη βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητας των πόρων της οικονομίας της ΕΕ, και ποια μέτρα θα λάβει στο μέλλον;

6. Μπορεί να εξηγήσει η Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο το πλαίσιο παρακολούθησης θα συμπληρώσει το αναλυτικό έργο των πινάκων δεικτών σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων και τις πρώτες ύλες; Με ποιον τρόπο θα ενσωματωθούν οι δείκτες αυτοί, συμπεριλαμβανομένου του βασικού δείκτη αποδοτικότητας των πόρων, στο πλαίσιο παρακολούθησης;

Κατάθεση: 31.1.2019

Διαβίβαση: 4.2.2019

Λήξη προθεσμίας: 11.2.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου