Parlamendi esitatud küsimused
PDF 40kWORD 19k
31. jaanuar 2019
O-000010/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000010/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel


  Teema: Ringmajanduse seireraamistik

Pidades silmas parlamendi üleskutset, mis on esitatud 9. juuli 2015. aasta resolutsioonis ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta, ning võetud kohustusi, mis on sätestatud 26. jaanuaril 2017 vastu võetud komisjoni ELi ringmajanduse tegevuskavas, avaldas komisjon lõpuks 16. jaanuaril 2018 teatise ringmajanduse seireraamistiku kohta.

1. Kuidas katavad komisjoni pakutud näitajad ELi ringmajanduse tegevuskava eesmärke ja konkreetseid meetmeid täismahus? Kuidas hakkab seireraamistik mõõtma, jälgima ja kontrollima ELi ringmajanduse poliitikameetmete tegelikku edukust, eriti nende meetmete puhul, mis on loetletud tootmist ja tarbimist puudutavates punktides ning seoses strateegiliste väärtusahelate ja väärtuse säilitamisega?

2. Kuidas plaanib komisjon korraldada teavet, mida seireraamistiku abil kogutakse selleks, et jälgida, koostada aruandlust ja vaadata läbi edusamme, mida liikmesriigid on teinud ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamiseks, eelkõige eesmärgi nr 12 ja selle sihtide nimel ning seoses majanduskasvu lahutamisega loodusvarade tarbimisest?

3. Palume komisjonil selgitada, kuidas korraldatakse dialoogi liikmesriikide, parlamendi ja asjaomaste sidusrühmadega selleks, et seireraamistikku pidevalt täiendada ja paremaks muuta.

4. Milline on ettenähtud ajaraamistik olemasolevate näitajate läbivaatamiseks ning uute loomiseks, näiteks seoses tarbimise mõjuga ja selliste valdkondade puhul nagu toidujäätmed ja keskkonnasäästlikud riigihanked?

5. Mida on komisjon ette võtnud Euroopa ressursitõhususe platvormi soovituste järelmeetmete osas, sealhulgas seoses ambitsioonikate ja usutavate sihtide seadmisega, mille eesmärk on parandada ELi majanduse üldist loodusvarade tootlikkust, ning milliseid meetmeid võtab ta tulevikus?

6. Palume komisjonil selgitada, kuidas hakkab seireraamistik täiendama ressursitõhususe ja tooraine näitajate tulemustabeleid. Kuidas lisatakse need näitajad, sh ressursitõhususe põhinäitaja, seireraamistikku?

Esitatud: 31.1.2019

Edastatud: 4.2.2019

Vastuse tähtaeg: 11.2.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusalane teave