Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 41kWORD 19k
31. tammikuuta 2019
O-000010/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000010/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta


  Aihe: Kiertotalouden seurantakehys

Euroopan parlamentin 9. heinäkuuta 2015 antamassa päätöslauselmassa ”Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta” esitettyjen kehotusten ja 26. tammikuuta 2017 annetussa komission kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa esitettyjen sitoumusten jälkeen komissio julkaisi vihdoin 16. tammikuuta 2018 kiertotalouden seurantakehystä koskevan tiedonantonsa.

1. Miten ehdotetut indikaattorit kattavat kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman kaikki eri tavoitteet ja konkreettiset toimet? Miten seurantakehys mittaa, seuraa ja varmentaa EU:n kiertotaloustoimien tosiasiallisia tuloksia, erityisesti tuotantoa ja kulutusta käsittelevässä osassa lueteltujen tavoitteiden ja strategisten arvoketjujen sekä arvon säilyttämisen osalta?

2. Miten komissio aikoo jäsennellä seurantakehyksen avulla kerätyt tiedot, jotta voidaan seurata ja tarkastella jäsenvaltioiden edistymistä kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja erityisesti tavoitteen 12 ja sen osatavoitteiden, jotka liittyvät talouskasvun irrottamiseen resurssien käytöstä, saavuttamista ja raportoida niistä?

3. Voisiko komissio selventää, miten se aikoo jäsennellä vuoropuhelun jäsenvaltioiden, parlamentin ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, jotta seurantakehystä voidaan edelleen kehittää ja parantaa?

4. Missä aikataulussa aiotaan tarkastella uudelleen nykyisiä ja määrittää uusia indikaattoreita, kuten kulutuksen vaikutuksia, ja tiettyjä aloja, kuten ruokahävikkiä ja ympäristöystävällisiä julkisia hankintoja?

5. Mitä komissio on tehnyt seuratakseen Euroopan resurssitehokkuusfoorumin suosituksia, jotka koskevat esimerkiksi kunnianhimoisten ja uskottavien tavoitteiden asettamista unionin talouden resurssien tuottavuuden parantamiseksi yleisesti, ja mihin toimiin se ryhtyy tulevaisuudessa?

6. Voiko komissio selittää, miten seurantakehys täydentää resurssitehokkuuden tulostaulun ja raaka-aineiden tulostaulun avulla tehtävää analyyttistä työtä? Miten nämä indikaattorit, esimerkiksi johtava resurssitehokkuusindikaattori, integroidaan seurantakehykseen?

Jätetty: 31.1.2019

Välitetty: 4.2.2019

Määräaika: 11.2.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus