Parlamentiniai klausimai
PDF 47kWORD 19k
2019 m. sausio 31 d.
O-000010/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000010/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu


  Tema: Žiedinės ekonomikos stebėsenos sistema

Remdamasi 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“ išreikštu raginimu ir savo įsipareigojimais, išdėstytais 2017 m. sausio 26 d. Žiedinės ekonomikos veiksmų plane, Komisija 2018 m. sausio 16 d. galiausiai paskelbė komunikatą dėl žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemos.

1. Kaip siūlomi rodikliai apima visus Žiedinės ekonomikos veiksmų plano tikslus ir konkrečius veiksmus? Kaip sistema leis pamatuoti, stebėti ir tikrinti konkrečią ES žiedinės ekonomikos politikos sėkmę, ypač veiksmų, išvardytų skirsniuose „Gamyba“ ir „Vartojimas“, ir strateginių vertės grandinių bei vertės išlaikymo atžvilgiu?

2. Kaip Komisija planuoja susisteminti informaciją, surinktą naudojant šią stebėsenos sistemą tam, kad būtų galima stebėti ir peržiūrėti valstybių narių pažangą siekiant įgyvendinti JT darnaus vystymosi tikslus (DVT), ypač 12-ąjį tikslą ir jo rodiklius, ir ekonomikos augimo atsiejimą nuo išteklių vartojimo, ir pranešti apie tą pažangą?

3. Ar Komisija galėtų patikslinti, kaip ji formuos dialogą su valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu ir suinteresuotaisiais subjektais, kad stebėsenos sistema būtų nuolat vystoma ir gerinama?

4. Kada planuojama peržiūrėti esamus ir nustatyti naujus rodiklius, pavyzdžiui, skirtus vartojimo poveikiui arba konkrečioms sritims, tokioms kaip maisto atliekos ir žaliasis viešasis pirkimas, įvertinti?

5. Kokių tolesnių veiksmų Komisija ėmėsi po Europos efektyvaus išteklių naudojimo platformos rekomendacijų, tarp kurių – plataus užmojo ir įvykdomų tikslų bendram ES ekonomikos išteklių našumui gerinti nustatymas, ir kokių veiksmų ji imsis ateityje?

6. Ar Komisija gali paaiškinti, kaip stebėsenos sistema papildys analitinį Efektyvaus išteklių naudojimo rezultatų suvestinės ir Žaliavų rezultatų suvestinės veikimą? Kaip šie rodikliai, įskaitant pagrindinį efektyvaus išteklių naudojimo rodiklį, bus integruoti į stebėsenos sistemą?

Pateikta: 31.1.2019

Perduota: 4.2.2019

Atsakyti iki: 11.2.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinis pranešimas