Deputātu jautājumi
PDF 46kWORD 19k
2019. gada 31. janvāris
O-000010/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000010/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā


  Temats: Aprites ekonomikas uzraudzības sistēma

Pēc Parlamenta aicinājuma 2015. gada 9. jūlija rezolūcijā par resursu lietderīgu izmantošanu — ceļā uz aprites ekonomiku — un papildus saistībām, ko Komisija uzņēmās savā 2017. gada 26. janvāra aprites ekonomikas rīcības plānā, Komisija 2018. gada 16. janvārī visbeidzot publicēja paziņojumu par aprites ekonomikas uzraudzības sistēmu.

1. Kā ierosinātie rādītāji aptver pilnu mērķu loku un konkrētas darbības, kas paredzētas Aprites ekonomikas rīcības plānā? Kā šī sistēma mērīs, pārraudzīs un pārbaudīs faktiskos panākumus, ko guvusi ES aprites ekonomikas politika, jo īpaši darbības, kas uzskaitītas ražošanas un patēriņa sadaļā, kā arī attiecībā uz stratēģiskās vērtības ķēdēm un vērtības saglabāšanu?

2. Kā Komisija plāno strukturēt šajā pārraudzības sistēmā savākto informāciju, lai pārraudzītu, ziņotu un pārskatītu dalībvalstu panākto progresu attiecībā uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) izpildi, jo īpaši 12. IAM un tā uzdevumiem, un attiecībā uz ekonomiskās izaugsmes un resursu izmantošanas atsaistīšanu?

3. Vai Komisija varētu precizēt, kā tā strukturēs dialogu ar dalībvalstīm, Parlamentu un attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai pastāvīgi attīstītu un uzlabotu pārraudzības sistēmu?

4. Kādos termiņos ir plānota esošo rādītāju pārskatīšana un jaunu rādītāju ieviešana, piemēram, par patēriņa ietekmi un tādām specifiskām jomām kā pārtikas atkritumi un zaļais publiskais iepirkums?

5. Ko Komisija ir paveikusi, lai turpinātu darbu pie Eiropas resursefektivitātes platformas ieteikumiem, tostarp par vērienīgu un ticamu mērķu noteikšanu, lai uzlabotu ES ekonomikas kopējo resursu produktivitāti, un kādus pasākumus tā veiks nākotnē?

6. Vai tā var paskaidrot, kā pārraudzības sistēma papildinās resursu efektivitātes un izejvielu progresa ziņojumu analītisko darbu? Kā šie rādītāji, tostarp vadošais resursefektivitātes rādītājs, tiks integrēti pārraudzības sistēmā?

Iesniegšanas datums: 31.1.2019

Nosūtīts: 4.2.2019

Termiņš atbildei: 11.2.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums