Parlementaire vragen
PDF 45kWORD 19k
31 januari 2019
O-000010/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000010/2019

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


  Betreft: Een monitoringkader voor de circulaire economie

Aansluitend op het verzoek van het Europees Parlement in zijn resolutie van 9 juli 2015 over hulpbronnenefficiëntie en de overgang naar een circulaire economie, en in aanvulling op de toezeggingen die de Commissie op 26 januari 2017 in haar actieplan voor de circulaire economie heeft vastgelegd, heeft de Commissie uiteindelijk op 16 januari 2018 haar mededeling over een monitoringkader voor circulaire economie gepubliceerd.

1. Op welke manier hebben de voorgestelde indicatoren betrekking op het volledige scala aan doelstellingen en concrete maatregelen van het actieplan voor de circulaire economie? Hoe wordt het concrete succes van het EU-beleid inzake de circulaire economie, in het bijzonder de maatregelen op het gebied van productie en consumptie alsook strategische waardeketens en waardebehoud, met het kader gemeten, gevolgd en gecontroleerd?

2. Hoe denkt de Commissie de via dit monitoringkader verzamelde informatie te structureren, met het oog op het in kaart brengen en evalueren van de vorderingen van de lidstaten met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG's) van de VN - in het bijzonder SDG 12 en de doelen die daaronder vallen, alsook wat betreft het loskoppelen van economische groei en het gebruik van hulpbronnen?

3. Kan de Commissie verduidelijken hoe zij de dialoog met de lidstaten, het Parlement en belanghebbenden gaat structureren, teneinde het monitorkader voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren?

4. Wat is het tijdschema voor de evaluatie van bestaande indicatoren en de vaststelling van nieuwe, zoals indicatoren betreffende de gevolgen van consumptie en indicatoren voor specifieke terreinen zoals voedselverspilling en groene overheidsopdrachten?

5. Wat heeft de Commissie gedaan om gevolg te geven aan de aanbevelingen van het Europees platform voor efficiënt hulpbronnengebruik, onder meer wat betreft het stellen van ambitieuze, geloofwaardige doelen om de algemene productiviteit van de hulpbronnen van de EU-economie te verbeteren, en welke stappen zal de Commissie nemen in de toekomst?

6. Kan de Commissie uitleggen hoe het monitoringkader een aanvulling biedt op de analyses van de scoreborden inzake efficiënt gebruik van hulpbronnen en inzake grondstoffen? Hoe worden deze indicatoren, waaronder de belangrijkste indicator voor hulpbronnenefficiëntie, opgenomen in het monitoringkader?

Ingediend: 31.1.2019

Doorgezonden: 4.2.2019

Uiterste datum beantwoording: 11.2.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid