Întrebări parlamentare
PDF 46kWORD 19k
31 ianuarie 2019
O-000010/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000010/2019

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară


  Subiect: Cadrul de monitorizare pentru economia circulară

În urma apelului Parlamentului European din Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară și a angajamentelor prevăzute de Comisie în planul său de acțiune pentru economia circulară, din 26 ianuarie 2017, Comisia a publicat, în sfârșit, la 16 ianuarie 2018, comunicarea sa privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară.

1. Cum acoperă indicatorii sugerați întreaga gamă de obiective și acțiuni concrete ale planului de acțiune pentru economia circulară? Cum va permite cadrul să se măsoare, monitorizeze și verifice succesul efectiv al politicilor UE în domeniul economiei circulare, mai ales al acțiunilor enumerate la secțiunea privind producția și consumul și în ce privește lanțurile valorice strategice și păstrarea valorii?

2. Cum are de gând Comisia să structureze informațiile colectate prin intermediul acestui cadru de monitorizare pentru a monitoriza, raporta și analiza progresele realizate în îndeplinirea de către statele membre a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, mai ales ODD 12 și țintele sale legate de decuplarea creșterii economice de cantitatea de resurse utilizată?

3. Poate Comisia să clarifice cum își va structura dialogul cu statele membre, Parlamentul European și părțile interesate relevante pentru a dezvolta și ameliora în permanență cadrul de monitorizare?

4. Care este calendarul preconizat pentru revizuirea indicatorilor existenți și pentru conceperea unora noi precum, de pildă, cei privind impactul consumului și domenii specifice precum risipa alimentară și achizițiile publice ecologice?

5. Ce a făcut Comisia pentru a da curs recomandărilor Platformei europene pentru utilizarea eficientă a resurselor, incluzând fixarea de ținte ambițioase, credibile pentru a îmbunătăți productivitatea globală a resurselor în cadrul economiei UE, și ce măsuri își propune să ia în viitor?

6. Poate Comisia să explice cum va completa cadrul de monitorizare munca analitică a tablourilor de bord privind eficiența resurselor și materiile prime? Cum vor fi integrați acești indicatori, inclusiv indicatorul principal privind eficiența resurselor, în cadrul de monitorizare?

Depunere: 31.1.2019

Trimisă: 4.2.2019

Termen pentru răspuns: 11.2.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 8 februarie 2019Notă juridică