Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 19k
31. januára 2019
O-000010/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000010/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


  Vec: Rámec monitorovania obehového hospodárstva

V nadväznosti na výzvu Parlamentu uvedenú v jeho uznesení z 9. júla 2015 o efektívnom využívaní zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu, ako aj na záväzky, ktoré Komisia stanovila vo svojom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo z 26. januára 2017, Komisia napokon 16. januára 2018 zverejnila oznámenie o rámci monitorovania obehového hospodárstva.

1. Ako sa navrhované ukazovatele vzťahujú na celý rad cieľov a konkrétnych činností stanovených v akčnom pláne pre obehové hospodárstvo? Ako bude tento rámec merať, monitorovať a overovať skutočný úspech politík EÚ v oblasti obehového hospodárstva, najmä pokiaľ ide o opatrenia uvedené v časti výroby a spotreby a z hľadiska strategických hodnotových reťazcov a zachovania hodnoty?

2. Ako plánuje Komisia usporiadať informácie zozbierané prostredníctvom tohto rámca monitorovania s cieľom sledovať a skúmať pokrok členských štátov pri dosahovaní cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a podávať o ňom správy, najmä cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 12 a jeho čiastkových cieľov, ako aj čo sa týka oddelenia hospodárskeho rastu od využívania zdrojov?

3. Mohla by Komisia objasniť, akým spôsobom usporiada dialóg s členskými štátmi, Európskym parlamentom a so zainteresovanými stranami, aby sa rámec monitorovania neustále rozvíjal a zlepšoval?

4. Aký je plánovaný časový rámec na revíziu existujúcich ukazovateľov a na stanovenie nových ukazovateľov, ktoré sa týkajú napríklad vplyvu spotreby a osobitných oblastí, ako je plytvanie potravinami a zelené verejné obstarávanie?

5. Aké opatrenia prijala Komisia v nadväznosti na odporúčania jej Európskej platformy pre efektívne využívanie zdrojov vrátane odporúčania týkajúceho sa stanovenia ambicióznych, dôveryhodných cieľov zameraných na zlepšenie celkovej produktivity zdrojov v hospodárstve EÚ a aké kroky podnikne v budúcnosti?

6. Môže Komisia vysvetliť, ako rámec monitorovania doplní analýzy obsiahnuté v hodnotiacich tabuľkách pre efektívne využívanie zdrojov a suroviny? Ako sa tieto ukazovatele vrátane hlavného ukazovateľa efektívneho využívania zdrojov začlenia do rámca monitorovania?

Predložené: 31.1.2019

Postúpené: 4.2.2019

Termín na zodpovedanie: 11.2.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia