Parlamentsfrågor
PDF 42kWORD 19k
6 februari 2019
O-000011/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000011/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


  Angående: Vikten av grön infrastruktur i städerna - Europaåret för grönare städer 2020

Europaåret för grönare städer 2020 är ett initiativ från en plattform av europeiska icke-statliga organisationer bestående av organisationer som arbetar med frågor som rör allt från barns, funktionsnedsattas och äldres rättigheter till personer som lider av allergier och astma, idrottsorganisationer, miljögrupper och medborgarorganisationer. Initiativet syftar till att belysa att mer natur i städerna och grönare stadsdelar är ett av de största underutnyttjade verktygen vi har för att öka EU-medborgarnas livskvalitet, öka kvantiteten och kvaliteten på forskning och utveckling av nya innovationer, uppmuntra medborgarna att engagera sig i förbättringen av sina egna stadsdelar, skapa en kultur där man uppskattar grönområden, öka antalet projekt för grön infrastruktur, koppla samman befintliga initiativ och utbyta bästa praxis mellan medlemsstaterna, skapa en färdplan för miljöanpassning av europeiska städer senast 2030 och, i slutändan, koppla samman alla befintliga initiativ på området grön infrastruktur, utbyta bästa praxis och driva på den övergripande agendan på lokal, nationell och europeisk nivå.

Grön infrastruktur skulle på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kunna bemöta många av utmaningarna i stadsmiljöer, såsom extrema väderförhållanden, utmaningar för den biologiska mångfalden, koldioxidlagring, föroreningar och hälsorisker.

 Planerar kommissionen att inrätta eller stötta inrättandet av ett temaår för grönare städer 2020 som skulle uppmärksamma vikten av grön infrastruktur i stadsmiljöer?

 På vilket sätt underlättar kommissionen för närvarande utbytet av bästa praxis och innovativa metoder mellan medlemsstater och städer när det gäller miljöanpassning av stadsmiljöer? Anser kommissionen att det finns utrymme för mer samarbete i detta avseende?

Ingiven: 6.2.2019

Vidarebefordrad: 8.2.2019

Sista svarsdag: 15.2.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande