Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 38kWORD 17k
11 Feabhra 2019
O-000014/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000014/2019

chuig an gComhairle

Rule 128

Claude Moraes

thar ceann An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


  Ábhar: Staid an smachta reachta agus an comhrac i gcoinne na caimiléireachta in AE, go háirithe i Málta agus sa tSlóvaic.

Is oibleagáidí ar an Aontas agus ar a Bhallstáit iad urraim don smacht reachta, don daonlathas, do chearta an duine agus do na saoirsí bunúsacha, agus do na luachanna agus prionsabail atá cuimsithe i gConarthaí AE agus in ionstraimí idirnáisiúnta chearta an duine. Chuir na dúnmharuithe iriseoirí iniúchta le déanaí alltacht ar thuairimí an phobail agus bhí éifeacht mhór dhiúltach acu i measc iriseoirí in AE. Sa chomhthéacs sin, laistigh de raon feidhme an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, cuireadh Grúpa Faireacháin maidir le Smacht Reachta (ROLMG) ar bun i mí an Mheithimh 2018 leis an sainordú ginearálta faireachán a dhéanamh ar staid an smachta reachta agus an comhrac i gcoinne na caimiléireachta in AE, agus chun aghaidh a thabhairt ar staideanna ar leith, go háirithe i Málta agus sa tSlóvaic. Le linn a ghníomhaíochta, d’aithin ROLMG roinnt easnamh trasearnálach lena bhféadfaí an smacht reachta, scaradh na gcumhachtaí agus neamhspleáchas na mbreithiúna a lagú i roinnt Ballstát.

Mar thoradh air sin, ba mhaith leis an bParlaimint a iarraidh ar an gComhairle cad iad na bearta a bhféadfadh sí cuimhneamh orthu, agus cén t-achar ama a ghlacfadh sé sin uirthi, maidir leis an mhéid seo a leanas:

 Conas a athróidh an Chomhairle an ‘t-idirphlé faoin smacht reachta’ ó dhíospóireacht ghinearálta faoi phrionsabail go huirlis éifeachtach chun dul i ngleic le cúiseanna imní sonracha agus nithiúla ó thaobh an smachta reachta de i mBallstáit aonair, lena n-áirítear obair leantach maidir le cinntí Airteagal 7?

 Cad é an obair leantach atá déanta ag na Ballstáit maidir le heilimintí frith-éillithe laistigh de thuarascálacha tíre agus moltaí an tSeimeastair Eorpaigh?

 Cad iad na conclúidí a dhéanfaidh an Chomhairle ó thuarascáil an Choimisiúin maidir le ‘Scéimeanna um Shaoránacht agus Cónaí Infheisteora in AE’?

Curtha síos: 11.2.2019

Curtha ar aghaidh: 12.2.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 5.3.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 13 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil