Parlamentiniai klausimai
PDF 44kWORD 18k
2019 m. vasario 11 d.
O-000014/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000014/2019

Tarybai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Claude Moraes

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vadu


  Tema: Teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėtis

Sąjunga ir jos valstybės narės privalo paisyti teisinės valstybės principo, demokratijos, žmogaus teisių, pagrindinių laisvių ir ES Sutartyse ir tarptautiniuose žmogaus teisių aktuose įtvirtintų vertybių ir principų. Neseniai įvykdyti tiriamosios žurnalistikos atstovų nužudymai sukrėtė Europos visuomenę ir turėjo atgrasomąjį poveikį žurnalistams Europos Sąjungoje. Todėl Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitete 2018 m. birželio mėn. buvo įsteigta  Teisinės valstybės principų laikymosi stebėsenos grupė (ROLMG), kuriai suteikti bendri įgaliojimai stebėti teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES padėtį ir spręsti konkrečius atvejus, ypač Maltoje ir Slovakijoje. Vykdydama veiklą, ROLMG nustatė kelis kompleksinius trūkumus, dėl kurių kai kuriose valstybėse narėse gali susilpnėti teisinė valstybė, valdžių padalijimas ir teisminių institucijų nepriklausomumas.

Todėl Parlamentas norėtų paklausti Tarybos, kokių veiksmų ir kada ji ketina imtis dėl toliau nurodytų aspektų.

 Kaip Taryba ketina pakeisti dialogą teisinės valstybės klausimais, kad jis iš bendro pobūdžio diskusijų apie principus taptų veiksminga priemone specialioms ir konkrečioms teisinės valstybės problemoms atskirose valstybėse narėse spręsti, įskaitant tolesnius veiksmus dėl sprendimų, priimtų pagal 7 straipsnį?

 Kokių tolesnių veiksmų valstybės narės ėmėsi dėl kovos su korupcija elementų, nurodytų Europos semestro šalims skirtose ataskaitose ir rekomendacijose?

 Kokias išvadas Taryba padarys iš Komisijos ataskaitos „Investuotojų pilietybės ir leidimo gyventi schemos Europos Sąjungoje“?

Pateikta: 11.2.2019

Perduota: 12.2.2019

Atsakyti iki: 5.3.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. vasario 13 d.Teisinis pranešimas