Procedure : 2018/2965(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000015/2019

Ingediende teksten :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Debatten :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 43kWORD 19k
11 februari 2019
O-000015/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000015/2019

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Claude Moraes

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Betreft: Stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, in het bijzonder in Malta en Slowakije

De eerbiediging van de rechtstaat, de democratie, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de in de EU-Verdragen en internationale mensenrechteninstrumenten vervatte waarden en beginselen zijn verplichtingen waaraan de Unie en haar lidstaten moeten voldoen. De recente moorden op onderzoeksjournalisten hebben een schokgolf door de Europese publieke opinie doen gaan en een afschrikeffect gehad op de journalisten in de EU. In dit verband heeft de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) in juni 2018 een werkgroep voor toezicht op de rechtsstaat in het leven geroepen, met een algemeen mandaat om toezicht te houden op de stand van zaken ten aanzien van de rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU, en om specifieke probleemgevallen aan te pakken, in het bijzonder in Malta en Slowakije. In het kader van haar werkzaamheden heeft de werkgroep diverse transversale tekortkomingen in kaart gebracht die de verzwakking van de rechtsstaat, de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat in bepaalde lidstaten in de hand zouden kunnen werken.


  In dit verband zou het Parlement graag van de Commissie willen weten welke mogelijke maatregelen zij zou overwegen en welk tijdpad haar voor ogen zou staan als het gaat om:

 Antwoord plenaire 

 de uitoefening van toezicht op de situatie in de lidstaten in verband met schendingen van de democratie, de rechtsstaat en de fundamentele vrijheden, in het bijzonder met betrekking tot de scheiding der machten, de onafhankelijkheid van het gerechtelijk apparaat, de strijd tegen corruptie, de veiligheid van journalisten en de mediavrijheid, alsook de gevolgen van "gouden visa" en programma's voor investeerders voor de verwerving van EU-burgerschap;

 het vermogen van EU-agentschappen om proactiever deel te nemen aan onderzoeken in de lidstaten, bijvoorbeeld door hun de mogelijkheid te bieden om gezamenlijke onderzoeksteams te vormen;

 de indiening van een voorstel voor een omvattend EUmechanisme voor de bescherming van democratie, de rechtsstaat en grondrechten, zoals aan de orde is gesteld in de resoluties van het Parlement van 25 oktober 2016[1] en van 14 november 2018[2].

Ingediend: 11.2.2019

Doorgezonden: 13.2.2019

Uiterste datum beantwoording: 20.2.2019

[1]  Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2016 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (PB C 215 van 19.6.2018, blz. 162).

[2]  Resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over de noodzaak van een omvattend EUmechanisme voor de bescherming van democratie, de rechtsstaat en grondrechten (aangenomen teksten, P8_TA(2018)0456).

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2019Juridische mededeling