Парламентарни въпроси
PDF 48kWORD 18k
19 февруари 2019 г.
O-000016/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000016/2019

Съвета

Член 128 от Правилника за дейността

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика


  Относно: Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика

На 28 ноември 2018 г. Комисията представи своето съобщение „Чиста планета за всички“. Тази дългосрочна стратегия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика определя седем основни стратегически градивни елемента, три от които се отнасят до енергийната политика и един – до промишлената политика.

Как Съветът планира да осигури подходящи последващи действия във връзка със съобщението, и по-специално, за да може Съюзът да приеме своята дългосрочна стратегия за периода до средата на века в съответствие с Парижкото споразумение?

Какви действия предвижда Съветът относно политиките в областта на енергетиката, промишлеността и научните изследвания и иновациите в рамките на дългосрочната стратегия?

Внесен: 19.2.2019

Предаден: 20.2.2019

Краен срок за отговор: 13.3.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация