Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 49kWORD 18k
19 Φεβρουαρίου 2019
O-000016/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000016/2019

προς το Συμβούλιο

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας


  Θέμα: Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία

Στις 28 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους». Η εν λόγω μακροπρόθεσμη στρατηγική για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία ορίζει επτά βασικά δομικά στοιχεία στρατηγικής σημασίας, εκ των οποίων τρία εστιάζουν στην ενεργειακή πολιτική και ένα στη βιομηχανική πολιτική.

Ποιες δράσεις σχεδιάζει το Συμβούλιο για να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί κατάλληλη συνέχεια στην ανακοίνωση αυτή και ιδίως, ότι θα υιοθετηθεί από την Ένωση η μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τα μέσα του αιώνα με βάση τη συμφωνία του Παρισιού;

Ποιες ενέργειες προβλέπει το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ενέργειας, βιομηχανίας, έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής;

Κατάθεση: 19.2.2019

Διαβίβαση: 20.2.2019

Λήξη προθεσμίας: 13.3.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου