Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 18k
19. februára 2019
O-000016/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000016/2019

Rade

článok 128 rokovacieho poriadku

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku


  Vec: Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Komisia 28. novembra 2018 predstavila svoje oznámenie s názvom Čistá Planéta pre všetkých. V tejto dlhodobej stratégii pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo sa stanovuje sedem základných strategických pilierov, z ktorých sú tri zamerané na energetickú politiku a jeden na priemyselnú politiku.

Aké kroky plánuje Rada s cieľom zabezpečiť, aby sa v nadväznosti na oznámenie prijali náležité opatrenia, a najmä aby Únia prijala dlhodobú stratégiu do polovice storočia v súlade s Parížskou dohodou?

Aké kroky zvažuje Rada v rámci tejto dlhodobej stratégie, pokiaľ ide o energetickú, priemyselnú a výskumnú a inovačnú politiku?

Predložené: 19.2.2019

Postúpené: 20.2.2019

Termín na zodpovedanie: 13.3.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 27. februára 2019Právne oznámenie