Deputātu jautājumi
PDF 46kWORD 18k
2019. gada 19. februāris
O-000017/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000017/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Christian Ehler, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Zdzisław Krasnodębski, Fredrick Federley, Benedek Jávor, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Barbara Kappel

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja komitejas vārdā


  Temats: Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku

2018. gada 28. novembrī Komisija nāca klajā ar paziņojumu “Tīru planētu — visiem!”. Šajā ilgtermiņa stratēģijā pārtikušas, modernas, konkurētspējīgas un klimatneitrālas ekonomikas nodrošināšanai ir noteikti septiņi galvenie stratēģiskie pamatelementi, no kuriem trīs attiecas uz enerģētikas politiku un viens — uz rūpniecības politiku.

Ko Komisija ir paredzējusi darīt, lai nodrošinātu pienācīgus turpmākos pasākumus saistībā ar paziņojumu un jo īpaši lai Savienība pieņemtu savu gadsimta vidus ilgtermiņa stratēģiju saskaņā ar Parīzes nolīgumu?

Kādas ir Komisijas plānotās darbības enerģētikas, rūpniecības un pētniecības un inovācijas politikas jomā saistībā ar ilgtermiņa stratēģiju?

Iesniegšanas datums: 19.2.2019

Nosūtīts: 21.2.2019

Termiņš atbildei: 28.2.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. februārisJuridisks paziņojums