Парламентарни въпроси
PDF 53kWORD 19k
27 февруари 2019 г.
O-000018/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000018/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Относно: Непредприемане на спешни мерки от страна на Комисията относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система (ендокринни нарушители)

На 7 ноември 2018 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Към всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители“, за да актуализира стратегията от 1999 г. Това следва да бъде отговор на ангажимента, поет в рамките на 7-та програма за действие за околната среда, за свеждане до минимум на експозицията на ендокринни нарушители до 2015 г. и заключенията на Съвета от декември 2016 г., в които се призовава Комисията най-накрая да предприеме действия във връзка с вредните химически вещества, включително ендокринните нарушители, но документът от 11 страници не успява да отговори на спешната необходимост от защита на гражданите на ЕС срещу широката експозиция на ендокринни нарушители, по-специално най-уязвимите групи от населението, включително децата.

Редица държави членки вече са приели свои собствени национални стратегии по отношение на ендокринните нарушители.

В съобщението на Комисията не се предлагат конкретни предпазни мерки за справяне с установените спешни здравни проблеми или за отстраняване на пропуските в законодателството, установени в рамките на вече предприетите процедури за преразглеждане; вместо това в него се предлага още една проверка за пригодност.

Кога Комисията ще представи план за действие, за да приложи общите предложения, представени в съобщението, и ще прекрати забавянето на изпълнението на ефективни мерки?

Как възнамерява да избегне положение, при което проверката за пригодност ще доведе до допълнително забавяне на действията, предвид факта, че вече е започнат преглед на съответното законодателство?

Какви конкретни действия са планирани за защита на най-уязвимите групи?

Внесен: 27.2.2019

Предаден: 1.3.2019

Краен срок за отговор: 8.3.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 1 март 2019 г.Правна информация