Парламентарни въпроси
PDF 50kWORD 19k
4 март 2019 г.
O-000019/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000019/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


  Относно: Инициатива на ЕС за опрашителите

Инициативата на ЕС за опрашителите има за цел да се справи с намаляването на опрашителите и да допринесе за усилията за опазване в световен мащаб, но не успява да се справи в достатъчна степен с основните причини за намаляването на опрашителите. В този контекст очакваме отговори на следните въпроси:

1. Как възнамерява Комисията да увеличи съгласуваността между инициативата за опрашителите и общата селскостопанска политика (ОСП)? Ще бъде ли интегрирана системата за мониторинг, включително индекс за дивите опрашители, в рамките на ОСП?

2. Подготвя ли Комисията стратегия за биологичното разнообразие за периода след 2020 г.? По какъв начин ще гарантира Комисията съгласуваността и съвместимостта между тези мерки след 2020 г., следващата многогодишна финансова рамка (МФР) и новата ОСП?

3. Как ще подобри Комисията прилагането на Регламента относно продуктите за растителна защита и на Директивата за устойчивата употреба на пестицидите, как ще стимулира иновациите във връзка с алтернативните методи и как ще интегрира всички тези елементи в ОСП? Как възнамерява Комисията да окаже подкрепа на разработването на биологични пестициди, които са безвредни за опрашителите?

4. Възнамерява ли Комисията да приложи принципа на предоханителните мерки като предложи законодателство, забраняващо производството, продажбата и употребата на всички неоникотиноидни пестициди на територията на целия Съюз, и то без дерогации?

5. Как възнамерява Комисията да осъществява проверките на законосъобразността на дерогациите в извънредни ситуации, позволяващи използването на забранени пестициди, и какви са планираните последващи мерки?

6. Професионалните потребители на пестициди са задължени да водят точна отчетност за употребата на пестицидите в съответствие с член 67 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Предвижда ли Комисията да изисква от държавите членки да предоставят достъп до тези данни в публичното пространство?

7. Кога ще публикува Комисията своя просрочен доклад относно проследимостта на употребата на пестицидите?

Внесен: 4.3.2019

Предаден: 6.3.2019

Краен срок за отговор: 13.3.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 6 март 2019 г.Правна информация